รหัสทัวร์ R65
ทัวร์สตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ขอเสนอโปรแกรมทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ ปีนัง 2 วัน 1 คืน เพื่อให้ท่านเดินทางในวันหยุดสั่นๆ กับการล่องเรือสำราญสุกหรู ไม่ว่าท่านจะมาเป็นกลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มที่ทำงาน ให้รางวัลแกพนักงานประจำปี เราขอเสนอโปรแกรมนี้ให้ท่านได้ไปสัมผัสความอลังกาลของเรือสำราญระดับโลกลำนี้ ที่ชื่อว่า เรือสำราญซุปเปอร์สตาร์ลิบร้า
กำหนดการเดินทาง ::
วันแรก หาดใหญ่-วัดเก็กล็อกซี่-ปีนังอาร์ตสตรีด-เรือสตาร์ครูซ                  (--/เที่ยง/เย็น)
06.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบในหาดใหญ่ เช็คอินรับเอกสาร เตรีมตัวขึ้นรถ เมื่อคณะมาครบ พร้อมออกเดินทางสู่ ปีนัง ผ่านด่านสะเดา เข้าด่านบูกิตคายูฮิตัมฝั่งมาเลเซีย
  ระหว่างทางผ่านรัฐเคดะห์ ผ่านชมทุ่งนาของชาวมาเลเซีย ระหว่างทาง และชมบรรยากาศสองข้างทางของชาวมาเลเซีย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
13.30 น. พาท่านชมวัดเก็กล้อกซี่ หรือ ที่คนไทยเรียกว่าวัดเขาเต่า ตั้งอยู่ย่านคนจีนในปีนังตรงเนินเขาปีนัง เมื่อขึ้นไปด้านบนท่านก็สามารถมองเห็นวิวสวยๆ ของเมืองจอร์ททาว ของเกาะปีนังได้เลยครับ
15.00 น. พาคณะเดินชม ย่านปีนังอาร์ตสตรีด ไปถ่ายรูปกับภาพวาดฝาผนังที่มีเด็กปั่นจักรยาน รูปวิถีชีวิตในอดีตของคนในชุมชนแห่งนี้ หรือ จะเป็นภาพวาด 3 มิติของคนปัจจุบัน เป็นต้น พร้อมเลือกซื้อของฝากจากย่านเมืองเก่าแห่งนี้
16.00 น.

ไกด์พาคณะมาเช็คอินเพื่อลงเรือสตาร์ครูซ ที่ท่าเรือปีนัง
หลังจากได้รับบัตรเปิดประตูห้องพัก ไกด์จะพาทุกท่านไปยังห้องพักบนเรือ และแนะนำชั้นต่างๆ ของเรือว่ามีอะรัยบ้าง
จากนั้นเชิญท่านอิสระสัมผัสบรรยากาศบนเรือสตาร์ครูซอย่างเต็มที่

18.00 น. เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ (2) จากนั้นพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย
วันที่สอง เรือสตาร์ครูส-วัดไทย-วัดพม่า-อลอสตาร์-หาดใหญ่                           (เช้า/เที่ยง/--)
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ (3) จากนั้นถ่ายรูปตามอัธยาศัย
08.00 น. ทุกท่านพร้อมกันตรงล็อบบี้ของเรือ เพื่อทำการเช็คเอาร์ เตรียมตัวออกจากเรือ
(หมายเหตุ:: ทุกท่านจะต้องเช็คเอาร์ทด้วยตัวท่านเอง เพราะต้องรับพาสปอร์ทคืน และชำระค่าธรรมเนียมขึ้นเรือท่านละ 50 ริงกิต หรือ 500 บาท)
09.00 น. ขึ้นจากเรือสตาร์ครูส จากนั้นพาคณะเดินทางสู่ วัดไทย และวัดพม่า เชิญท่านสักการะตามความเชื้อของท่าน พร้อมทั้งเลือกซื้อของฝากจากปีนังที่ย่านขายของหน้าวัดทั้งสองครับ
10.00 น. พาคณะเดินทางสู่ รัฐเคดะห์ ชมเมืองอลอสตาร์ ถ่ายรูปกับหอคอยอลอสตาร์ และแวะถ่ายรูปหน้าพระราชวังบาไลเบซา ซึ่งด้านหน้าท่านยังได้ได้ถ่ายรูปกับ หอจดหมายเหตุของ ร.5 เมื่อครั้งเสร็จมายังรัฐไทรบุรี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4)
จากนั้นเดินทางกลับสู่หาดใหญ่ หากมีเวลา ห้างดิวตี้ฟรียังไม่ปิด แวะให้ท่านได้ซื้อของฝากที่ร้านดิวตี้ฟรีที่ด่านจังโหลน ก่อนเดินทางต่อไปยังหาดใหญ่
19.00 น. คณะเดินทางถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ใครๆ ก็รู้กัน ว่า หากจะไปเที่ยวสตาร์ครูซ ต้องไปกับเที่ยวสนุกทัวร์ฯ เท่านั้น โทร. 075 502 938
ราคานี้รวม ::
  1. ค่ารถบริการตลอดการเดินทาง
  2. ค่าที่พักบนเรือสตาร์ครูซ 1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
  3. ค่าอาหาร 4 มื้อ คือ มื้อเที่ยง 2 มื้อ,มื้อเช้า 1 มื้อ,มื้อค่ำ 1 มื้อ
  4. อาหารว่าง ขนม น้ำหวาน น้ำดื่ม แจกวันละ 1 รอบ
  5. ค่าไกด์บริการตลอดการเดินทาง
  6. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินสูงสุดท่านละ 1 ล้านบาท
ราคานี้ไม่รวม ::
  1. ค่าบัตรขึ้นเรือสตาร์ครูซ ทางเรือเก็บตอนเช็คเอาร์ท่านละ 500 บาท
  2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็น หรือ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็น(เฉพาะ กรณีจะเอา vat เท่านั้น)
  3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ท่านเรียกใช่เพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรมทัวร์
|| ไปหน้าแรกของเว็บ ||
- ทัวร์ปีนัง 1 วัน
- ทัวร์เกาะลังกาวี เกาะปายาร์
- ล่องเรือสตาร์ครูซ ปีนัง เก็นติ้ง
- ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่
- ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง
- ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
- ทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน
- ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
- ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน พักกัวลาฯ 2 คืน
- ทัวร์เกาะลังกาวี ดายังบุนติ้ง
- ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ เกาะลังกาวี
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ ที่ปีนัง 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ล่องเรือสำราญ สตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เที่ยวครบ ปีนังอาร์ตสตรีด ป้องปืนคอนวอลิส วัดเก็กล็อกซี่ ช้อปปิ้ง
กำหนดการเดินทาง:: กรุ๊ปเหมาส่วนตัว 8 ท่านขึ้นไป
ออกเดินทางได้ทุกวัน

เที่ยวปีนัง ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
ขึ้นไปนังฮิลล์ เที่ยวปีนังอาร์ทสตรีด วัดไทย
วัดพม่า วัดเขาเต่า
เดินทาง :: เป็นกรุ๊ปเหมา 8 ท่านขึ้นไป

ทัวร์สตาร์ครูซ ปีนัง 2 วัน 1 คืน
ล่องเรือสำราญซุปเปอร์สตาร์ลิบร้า ชมปีนังอาร์ตสตรีด
วัดไทย วัดพม่า อลอสตาร์ พระราชวังบาไลเบซา
กำหนดการเดินทาง :: กรุ๊ปเหมา 8 ท่านขึ้นไป

ทริปล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
ชมเมืองอลอสตาร์ พระราชวังบาไลเบซา
หอคอยอลอสตาร์ เกาะปีนัง ปีนังฮิล
เดินทาง :: กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน ขึ้นไป
โปรแกรมทัวร์ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญนอวีเก็น 8 วัน 7 คืน
เดินทางวันที่ 15-22 ธ.ค. 59
ราคาเริ่มที่ท่านละ 35,300 บาท
เที่ยวแหลมฉบัง-โฮจิมิน-ญาจาง-
ชานย่า-ฮ่องกง

เที่ยวเรือสำราญ สิงคโปร์ - เกาะสมุย - แหลมฉบัง
เดินทางวันที่ 11-14 ธ.ค. 59
ทริป 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ท่านละ 18,300 บาท

ล่องเรือสำราญดรีมเก็นติ้ง ใหม่ล่าสุด
เส้นทาง :: จีน - เวียดนาม
เส้นทาง :: กวางเจา - ฮ่องกง
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้ง 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.เที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร.085 384 0228 // 075 502 938 // 081 415 5955
ทัวร์สตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน