รหัสทัวร์ R66
ทริปล่องเรือสตาร์ครูซ
มาเที่ยวปีนังแล้ว สิงที่เที่ยวสนุกทัวร์ยากให้ทุกท่านได้ไปสัมผัสกับโปรแกรมเที่ยวปีนังที่ดีที่สุดตอนนี้ ก็คือ การได้ล่องเรือสำราญสตาร์ครูซ ที่เป็นเรือสำราญระดับโลก มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน และหลายท่านก็ใฝ่ฝันอยากจะได้ล่องสักครั้งหนึ่งในชีวิต ที่จะได้สัมผัสบรรยากาศการพักผ่อนบนเรือสำราญ ในราคาที่ถูกมากๆ และได้บริการสุดหรูหรา
กำหนดการเดินทาง ::
วันแรก หาดใหญ่-อลอสตาร์-ปีนังอาร์ตสตรีด-ล่องเรือ Star Cruise                (--/เที่ยง/เย็น)
06.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่ หาดใหญ่ เช็คอินกับเจ้าหน้าที่ จากนั้นเดินทางสู่ ด่านสะเดา
07.30 น. ถึงด่านสะเดา ไกด์พาคณะจ๊อบพาสปอร์ทผ่านด่านไทย และผ่านด่านจังโหลนฝั่งมาเลเซีย เดินทางสู่ รัฐเกดะห์ สู่ เมืองอลอสตาร์ ชมหน้าพระราชวังบาไลเบซา และมัสยิดซาเฮส พร้อมกับถ่ายรูปมุมที่มีฉากหลังเป็น หอคอยอลอสตาร์ และถ่ายรูปหน้าหอจดหมายเหตุ ร.5 ครั้งเมื่อเสด็จมายังรัฐไทรบุรี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
13.30 น. พาคณะเดินทางต่อสู่รัฐปีนัง แวะชม ย่านปีนังอาร์ตสตรีด ซึ่งเป็นย่านการค้าเก่า ที่การท่องเที่ยวมาเลเซียเนรมิตให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบย้อนยุค เล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนปีนังยุคก่อนผ่านภาพวาดฝาผนัง เชิญท่านถ่ายรูปมุมต่างๆ ได้อย่างจุใจกันเลยครับ
16.00 น. ไกด์พาคณะไปเช็คอินน์ขึ้นเรือสตาร์ครูซที่ท่าเรือปีนัง
หลังจากที่ทุกท่านได้รับบัตรเปิดประตูห้องพัก ไกด์จะพาท่านไปยังห้องพักของแต่ละท่าน และอธิบายว่า บนเรือชั้นต่างๆ มีอะรัยบ้าง
18.00 น. เชิญรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารค่ำของเรือ (2) จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อนบนเรือสุดหรู
วันที่สอง วัดไทย (วัดชัยมัคราราม) – วัดพม่า – ปีนังฮิลล์ – หาดใหญ่              (เช้า/เที่ยง/--)
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3) จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อน ถ่ายรูปบนเรือ
08.30 น. เชิญท่านมาเช็คเอาร์ทที่เคาร์เตอร์ โดยมีไกด์คอยคอยช่วยเหลือท่าน
(หมายเหตุ :: ท่านต้องทำการเช็คเอาร์ทด้วยตัวท่านเอง เนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมขึ้นเรือท่านละ 50 ริงกิต หรือประมาณ 500 บาท)
10.00 น. พาคณะเดินทางสู่ วัดชัยมัคราราม หรือ วัดไทย ชมและสักการะพระนอน ตรงข้ามกันเชิญท่านเยี่ยมชมวัดพม่า พร้อมทั้งไหว้พระ ตามความเชื่อ
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (4)
13.00 น. พาคณะเดินทางสู่ ปีนังฮิลล์ พาคณะนั่งรถไฟรางไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาปีนังฮิลล์ เพื่อชมความงามของเมืองปีนังจากมุมสูง ที่มองเห็นย่านเมืองจอร์ททาว ของปีนังได้อย่างชัดเจนและสวยงามมากครับ เชิญท่านถ่ายรูปมุมต่างๆ ได้อย่างจุใจ
14.30 น. เดินทางกลับสู่ หาดใหญ่ ระหว่างทางแวะจุดคาร์ปาร์คกิ้ง ตามๆ ตามความเหมาะสม
17.00 น. เดินทางถึง THE ZOON DUTY FREE ด่านจังโหลน เชิญท่านช้อปปิ้งซื้อของฝาก ราคาถูกมากมาย เสร็จแล้วเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่
19.00 น. คณะเดินทางถึงหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ราคานี้รวม ::
  1. ค่ารถบริการตลอดการเดินทาง
  2. ค่าที่พักบนเรือสตาร์ครูซ 1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
  3. ค่าอาหาร 4 มื้อ คือ มื้อเที่ยง 2 มื้อ,มื้อเช้า 1 มื้อ,มื้อค่ำ 1 มื้อ
  4. อาหารว่าง ขนม น้ำหวาน น้ำดื่ม แจกวันละ 1 รอบ
  5. ค่าไกด์บริการตลอดการเดินทาง
  6. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินสูงสุดท่านละ 1 ล้านบาท
ราคานี้ไม่รวม ::
  1. ค่าบัตรขึ้นเรือสตาร์ครูซ ทางเรือเก็บตอนเช็คเอาร์ท่านละ 500 บาท
  2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็น หรือ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็น(เฉพาะ กรณีจะเอา vat เท่านั้น)
  3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ท่านเรียกใช่เพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรมทัวร์
|| ไปหน้าแรกของเว็บ ||
- ทัวร์ปีนัง 1 วัน
- ทัวร์เกาะลังกาวี เกาะปายาร์
- ล่องเรือสตาร์ครูซ ปีนัง เก็นติ้ง
- ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่
- ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง
- ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
- ทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน
- ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
- ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน พักกัวลาฯ 2 คืน
- ทัวร์เกาะลังกาวี ดายังบุนติ้ง
- ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ เกาะลังกาวี
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ ที่ปีนัง 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ล่องเรือสำราญ สตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เที่ยวครบ ปีนังอาร์ตสตรีด ป้องปืนคอนวอลิส วัดเก็กล็อกซี่ ช้อปปิ้ง
กำหนดการเดินทาง:: กรุ๊ปเหมาส่วนตัว 8 ท่านขึ้นไป
ออกเดินทางได้ทุกวัน

เที่ยวปีนัง ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
ขึ้นไปนังฮิลล์ เที่ยวปีนังอาร์ทสตรีด วัดไทย
วัดพม่า วัดเขาเต่า
เดินทาง :: เป็นกรุ๊ปเหมา 8 ท่านขึ้นไป

ทัวร์สตาร์ครูซ ปีนัง 2 วัน 1 คืน
ล่องเรือสำราญซุปเปอร์สตาร์ลิบร้า ชมปีนังอาร์ตสตรีด
วัดไทย วัดพม่า อลอสตาร์ พระราชวังบาไลเบซา
กำหนดการเดินทาง :: กรุ๊ปเหมา 8 ท่านขึ้นไป

ทริปล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
ชมเมืองอลอสตาร์ พระราชวังบาไลเบซา
หอคอยอลอสตาร์ เกาะปีนัง ปีนังฮิล
เดินทาง :: กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน ขึ้นไป
โปรแกรมทัวร์ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญนอวีเก็น 8 วัน 7 คืน
เดินทางวันที่ 15-22 ธ.ค. 59
ราคาเริ่มที่ท่านละ 35,300 บาท
เที่ยวแหลมฉบัง-โฮจิมิน-ญาจาง-
ชานย่า-ฮ่องกง

เที่ยวเรือสำราญ สิงคโปร์ - เกาะสมุย - แหลมฉบัง
เดินทางวันที่ 11-14 ธ.ค. 59
ทริป 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ท่านละ 18,300 บาท

ล่องเรือสำราญดรีมเก็นติ้ง ใหม่ล่าสุด
เส้นทาง :: จีน - เวียดนาม
เส้นทาง :: กวางเจา - ฮ่องกง
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้ง 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.เที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร.085 384 0228 // 075 502 938 // 081 415 5955