รหัสทัวร์ :: LKWT1
ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน
ใครๆ ก็ ไปลังกาวี กับเที่ยวสนุกทัวร์ ท่าจะจริง เพราะราคาถูก ดีจริง ให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับลุกค้า เน้นเดินทางด้วยประสบการณ์จริง เขียนโปรแกรมทัวร์ที่เป็นไปด้าย ณ วันเดินทางจริง ราคาถูกกว่าหากท่านอ่านรายละเอียดในโปรแกรมทัวร์อย่างครบท้วนก่อน เกาะลังกาวี เรานำเที่ยวมานาน ดูตาสื่อโซเซี่ยวต่างๆ ท่านจะค้นหาเราได้ง่ายมาก ด้วยการทำทัวร์ที่ครบวงจร และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกระดับ ตามความต้องการของท่าน เช่น เช่าเฉพาะรถในเกาะลังกาวี จองเฉพาะตั๋วเข้าชมที่ต่างๆในลังกาวี จองตั๋วเรือไปเกาะลังกาวี จากท่าเรือตำมะลัง ทัวร์แบบควบจากเกาะหลีเป๊ะสู่ เกาะลังกาวี , ทีมไกด์นำเที่ยวลังกาวี ที่พร้อมบริการทุกรูปแบบ ครับ
ท่านลองเลือกใช้เราสักครั้ง ราคาจะถูกจะแพง ลองคุยกันได้ที่ 085 384 0228 // 075 502 938 LINE ID:: 0814155955
พิเศษ :: ไปเรือเที่ยวเช้า วันที่สองกลับเรือเที่ยวเที่ยง
วันแรก
ท่าเรือตำมะลัง – เคเบิ้ลคาร์ – ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
08.30 น.
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์  ให้การต้อนรับท่าน  ณ จุดนัดพบ ท่าเทียบเรือตำมะลัง ให้ท่านมีเวลาในการแลกเงิน และเข้าห้องน้ำก่อนลงเรือ
09.30 น.
นำคณะเดินทางสู่หมู่เกาะแห่งมนต์ขลัง “เกาะลังกาวี” โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ ระหว่างนั่งเรือทีมงานมีบริการน้ำหวาน  และขนมบริการ พร้อมทั้งดูหนังที่ทางเรือเฟอร์รี่เปิดบริการ
11.30 น.
(เวลามาเลเซีย)  นำท่านเดินทางถึง เกาะลังกาวี ตรวจหนังสือเดินทางระหว่างประเทศ  จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคารอาหารเที่ยง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย จากนั่นนำคณะเดินทางสู่ เคเบิ้ลคาร์ (Cable Car) ณ สถานีกระเช้าต้นทาง มีหมู่บ้าน Oriental Village ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามมุมต่างๆ เช่น สะพานญี่ปุ่น มุมของที่ระลึก  ท่านจะได้นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 700 เมตร  ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Clncang ภายในอ้อมกอดธรรมชาติที่เงียบสงบของเกาะลังกาวี และทัศนียภาพของเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลอ่าวไทย จากยอดเขาสูง รื่นรมย์ไปกับธรรมชาติ สายลม  ท้องทะเลสีคราม   จากนั่นนำท่านเข้าชม  Sky  Rex นำท่านสนุกไปกับการผจญภัยในแดนในโนเสาร์ที่แสนจะตื่นเต้น ผู้เข้าชมจะได้นั่งบนรถรางสไตล์จำลอง และชมภาพยนตร์ 3 มิติ ด้านหน้าและด้านข้างทั้งสองของรถรางรวมที่จะให้ประสบการณ์ที่สมจริงที่สุด รถรางจะนั่งได้  30 ท่าน  และจะมีเวลาให้ท่านได้เข้าไปถ่ายภาพใน 3D ART  MUSEUM  ภายในจะมีภาพ 4 มิติ มากมายให้ท่านได้เข้าไปถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
เย็น ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ง ณ ย่านตลาดกัวฮ์ ให้ท่านได้เลือกสินค้าปลอดภาษีได้อย่างจุใจ อาทิ เหล้า บุหรี่ โรตี เครื่องสำอาง น้ำหอม ช้อคโกแลต เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัวนานาชนิด ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร (2)   จากนั่น นำท่านเช็คอินเข้าโรงแรม
พัก BAHAGIA  HOTEL  LANGKAWI    ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง สุสานพระนางมัสสุหรี – พิพิธภัณฑ์มหาธีร์ – ดาตารันตา (พญานกอินทรีย์) – ท่าเทียบเรือตำมะลัง 
07.00 น.
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์  ณ  โรงแรมที่พัก (3)  
08.00 น.
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พระนางมัสสุรี ผู้สาปเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน บัดนี้ช่วงเวลาได้ผ่านพ้นมาแล้ว เกาะลังการวี ความเจริญรุ้งเรืองขึ้น ต่างคนก็ต่างหลั่งไหลมาเพื่อชม สุสานของพระนางฯ และขอพร (ตามความเชื่อ)  พิพิธภัณฑ์ดร.มหาธีร์  มูฮัมหมัด ชมของที่ระลึกที่นานาประเทศมอบไว้ให้แก่อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำนวนมาก อาทิ เครื่องแก้วคริสตัล รถยนต์  ผ้าไหม ฯลฯ
11.00 น.
จากนั่นนำ คณะเดินทางสู่ ท่าเรือกัวฮ์  เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่น พร้อมถ่ายภาพคู่กับ ดาตารันตา พญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก หรือจะเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี บริเวณท่าเรือกัวฮ์ ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
12.00 น.
จากนั่นนำท่านเดินทางกลับโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ (VIP)  พร้อมอุปกรณ์นิรภัย เช่นเสื้อชูชีพ
13.00 น.
นำท่านเดินทางถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยร้อยยิ้มและความประทับใจ
โปรแกรมทัวร์และเวลา  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่จะคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ
รายการ
ราคาเริ่มจากท่าเรือ / ท่าน
ราคาผู้ใหญ่  7-8 ท่าน
3,200.-
ราคาผู้ใหญ่  9-10 ท่าน
3,100.-
โดยรวมรายการดังต่อไปนี้
 1. ค่ารถในลังกาวีปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทางบนเกาะลังกาวีตามรายการนำเที่ยว
 2. ค่าเรือเฟอร์รี่ (สตูล – เกาะลังกาวี – สตูล)
 3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (3 มื้อ) + ของว่างตลอดการเดินทาง
 4. ค่าที่พัก  1  คืน  (พักห้องละ 2 ท่าน)
 5. ค่าเข้าชม เคเบิ้ลคาร์ รวมทุกอย่าง คือ (Cable Car,Sky rex, 3D Art Museum, Sky Dome)
 6. ค่าเข้าชม สุสานพระนางมัสสุหรี
 7. ค่าเข้าชม พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเธย์
 8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  รักษาพยาบาล  500,000 บาท
 9. ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 10. ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจำบ้านเบื้องต้น
 11. ค่าบริการจัดนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย  7  %   กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จ
 3. ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์โทร. 081 415 5955 , 085 384 0228 เบอร์สำนักงาน 075 502 938 / หากหาโปรแกรมทัวร์ไม่เจอโทรถามเจ้าหน้าที่ได้เลยค๊ะ
ADD ID Line ที่ : maiteawsanook (เบอร์นี้ใช้ไลน์ 093 657 7766) || FB : เที่ยวสนุกทัวร์ แอนด์แทรเวล หรือ ทัวร์เกาะลังกาวี ดอทคอม || YouTube ช่อง : เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล || ลังกาวี 1 คืน 2 วัน