ทริปเที่ยวลังกาวี 1 คืน 2 วัน
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ผู้นำเที่ยวเกาะลังกาวีตัวจริง ทำทัวร์ตรง ไม่ผ่านบริษัททัวร์อื่นๆ ราคาเราเลยถูก บริการครบ โอกาสนี้ขอเสนอราคาทัวร์เที่ยวเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย พัก 1 คืน 2 วัน มีแหล่องท่องเที่ยวโปรโปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ เช่น สุสานพระนางมัสสุหรี (Kota Mahsuri), เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี (cable car langkawi), หาดทรายดำลังกาวี, ช้อปปิ้งย่านตลาดกัวฮ์, Dataran Lang Langkawi,
อัตราค่าบริการ
มีไกด์คนไทยดูแลท่านตลอดทริป
จำนวนผู้เดินทาง
ราคาพักห้องละ 2-3 ท่าน
Bahagia Hotel
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
คณะเดินทาง 10 ท่าน
2,900 บาท
400 บาท
คณะเดินทาง 9 ท่าน
3,000 บาท
คณะเดินทาง 8  ท่าน
3,150 บาท
คณะเดินทาง 7 ท่าน
3,290 บาท
คณะเดินทาง 6  ท่าน
3,500 บาท
คณะเดินทาง 5  ท่าน
3,790 บาท
คณะเดินทาง 4  ท่าน
4,200 บาท
หากต้องการพักที่อื่นๆ
เพิ่มท่านละ
Bella Vista Hotel Langkawi
300 บาท
Nagoya INN
150 บาท
Dayang Bay Hotel
600 บาท
ADYA Hotel Langkawi
700 บาท
ราคานี้รวมแล้วดังนี้
ราคานี้ไม่รวม
 1. ค่าเรือเฟอร์รี่เดินทางไป-กลับ
 2. ค่ารถบริการตลอดทริป
 3. ค่าอาหาร 3 มื้อ
 4. ค่าเข้าชม สุสานพระนางมัสสุหรี
 5. ค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี
 6. ค่าที่พัก 2 คืน
 7. ค่าไกด์นำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
 8. ค่าอาหารว่าง เช่น ขนม น้ำ วันละ1 รอบ
 9. ค่าประกันภัยการเดินทาง
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภาษีหัก ณที่จ่าย (หากท่านต้องการ)
 2. ค่าบิลหากท่านต้องการไปเบิก
  ลดหย่อนภาษีตามนโยบายของรัฐบาล
 3. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
  โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด
กำหนดการเดินทาง :: กรุ๊ปส่วนตัว 4 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางได้ทุกวัน)
วันแรก ท่าเรือตำมะลัง-โกตามัสสุหรี-หาดทรายดำ-เคเบิ้ลคาร์-ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์    (--/เที่ยง/ค่ำ)
08.30 น. ทุกท่านพร้อมกันที่ท่าเรือตำมะลัง  เช็กอินที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท พร้อมรอเวลาลงเรือ จ๊อบพาสปอร์ทกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร
09.30 น. เรือออกเดินทางสู่ เกาะลังกาวี บนเรือมีการแจกน้ำดื่ม ขนม ทางทัวร์บริการ (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.)
11.30 น. ถึงเกาะลังกาวี ซึ่งเวลามาเลเซียเร็วกว่าบ้านเรา 1 ชม. ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
  จากนั้นไกด์พาคณะเดินทางสู่ ร้านอาหารกลางวัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
  เสร็จแล้วพาคณะเดินทางสู่ จุดกำเนิดของตำนาน พระนางเลือดขาว ณ สุสานของพระนางมัสสุหรี พร้อมชมพิพิธภัณฑ์ เรื่องราว และบ้านพักของพระนางมัสสุหรี
  เมื่อได้เวลาที่เหมาะสม พาคณะเดินทางสู่ หาดทรายดำ ซึ่งเป็นชายหาดที่มีสีดำ บ้างก็ว่าเกิดจากตำนานคำสาปของพระนางมัสสุหรีที่สาปแช่งเกาะลังกาวีไม่ให้มีความเจริญรุ่งเรือง 7 ชั่วอายุคน
  พาคณะเดินทางสู่ ย่านออร์เร็นทอลวิลเลจ เพื่อขึ้นชมวิวบนยอดเขามัดชิงชัง ด้วยเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี เมื่อขึ้นไปด้านบน ท่านจะได้ชมวิว ชายหาดเกาะลังกาวี เมืองลังกาวี และทะเลในมุมสูง สวยงามเลยทีเดียวครับ
  จากนั้นเราพาคณะ ไปเดินช้อปปิ้งกันย่าน สินค่าปลอดภาษีของประเทศมาเลเซียที่ ย่านตลาดกัวฮ์ แหล่งที่ขายสินค้าทุกประเภท เช่น ขนม โชแล็ต เครื่องครัว กระเป๋า น้ำหอม เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)
พัก เข้าพัก  ณ โรงแรมที่ท่านเลือกตามราคาที่แสดง
วันที่สอง โรงแรม-ดาตารันลัง (ท่าเรือเจสตี้) – กลับท่าเรือตำมะลัง                          (เช้า/--/--)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (3)
จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือเจสตี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้แวะถ่ายรูปกับ สัญญาลักของเกาะลังกาวี ที่ลานดาตารันลัง (รูปปั่นนกอินทรีย์ตัวใหญ่ของเกาะลังกาวี)
08.45 น. ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมาย เพื่อเตรียมตัวเช็คอิน และผ่านด่าน ตม. มาเลเซีย
09.00 น. เรือออกเดินทางกลับสู่ ท่าเรือตำมะลังสตูล
09.00 น. คณะเดินทางกลับมาถึง ท่าเรือตำมะลัง หลังจากนั้นผ่านด่าน ตม.ประเทศไทย เสร็จแล้วไกด์ อำลาคณะ ที่ท่าเรือตำมะลัง
ท่านมั่นใจเราได้ เที่ยวสนุกทัวร์เราคือ ผู้นำเที่ยวเกาะลังกาวี ตัวจริง ไม่ผ่านบริษัททัวร์อื่นๆ แน่นอน
ที่พักในเมืองสตูลแนะนำ
ที่พักอื่นๆ ในเกาะลังกาวี
โรงแรมเดอะวันบูติค
โรงแรมพินาเคิลวังใหม่
โรงแรมสตาร์ริน
วีวันเล่ย์รีสอร์ท
โรงแรมซิตี้เบย์วิวลังกาวี
โรงแรมแกรนด์เซ็นทรัลลังกาวี
โรงแรมดิบาร่อน
โรงแรมมายลังกาวี
สินค้าน่าซื้อในเกาะลังกาวี
โชกโกแล็ต
กระเป๋าเดินทาง
ช้อน และเครื่องครัว
น้ำหอม
ผ้าปาเต๊ะ
อินทผาลัมสด
ร้านแลกเงินที่ท่าเรือตำมะลังถูกที่สุด
แนะนำแลกที่ ร้านมุสลิมมินิมาร์ท กลับมาเขาให้แลกกลับราคาเดิม ท่านจะไม่ขาดทุนครับ
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเลขที่ 41-00335
โทร. 085 384 0228 // 075 502 938  FB: เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ID Line: maiteawsanook
ทริปเที่ยวลังกาวี