รหัสทัวร์:TR3D
แพคเกจเที่ยวทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน พักในเมือง โรงแรมชมตรัง
จำนวนผู้ร่วมเดินทาง
ราคาเริ่มต้นที่ท่าเรือ
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้นสนามบินตรัง & บขส จ.ตรัง 
ผู้ใหญ่ท่านละ
1,250 บาท
1,490 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม
  1. ค่าอาหาร 3 มื้อ ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
  2. ค่ารถรับส่ง (กรณีจองแบบรวมรถรับส่ง)
  3. ค่าเรือ นำเที่ยว พร้อมอุปกรณ์ ทั้ง 1 วัน
  4. ค่าที่พัก 2 คืน
  5. ค่าน้ำดื่ม อาหารว่างระหว่างการเดินทาง
  6. ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
  7. ค่าเรือนำเที่ยว  พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ
  8. ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญการนำเที่ยวตลอดการเดินทาง (เฉพาะวันดำน้ำ)
  9. ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน  1,000,000  บาท
วันแรก
รถรับสนามบินตรัง & บขส จ.ตรัง-CHECK IN เข้าที่พัก   (--/ - / -)
09.30 น.
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับท่าน รถรับสนามบินตรัง & บขส จ.ตรัง
เที่ยง
ลูกค้าอิสระอาหารเที่ยง (1)
ลูกค้าอิสระเที่ยวเมืองตรังหรือจะพักผ่อนบริเวณที่พัก
ค่ำ
ลูกค้าอิสระอาหารค่ำ  (2)
พัก
โรงแรม ชมตรัง หน้าสถานีรถไฟตรัง
วันที่สอง
ตรัง-ท่าเทียบเรือหาดปากเมง-ถ้ำมรกต-เกาะกระดาน-อ่าวไผ่-เกาะเชือก-ตรัง  (B/ L / -)
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร จากนั้นเดินทางสู่ท่าเทียบเรือหาดปากเมง
09.30 น.
เดินทางเข้าสู่โปรแกรมการท่องเที่ยว
จากนั้น
เข้าชมถ้ำมรกต – ดำน้ำบริเวณเกาะกระดาน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน (2) บุฟเฟต์ (บนเรือใหญ่)
บ่าย
ดำน้ำอ่าวไผ-ดำน้ำเกาะเชือก  จากนั้นเดินทางกลับสู่ท่เทียบเรือหาดปากเมง
 
ถึงท่าเทียบเรือหาดปากเมง จากนั้นเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ
ลูกค้าอิสระอาหารค่ำ  (3)
พัก
โรงแรม ชมตรัง หน้าสถานีรถไฟตรัง
วันที่สาม
ตรัง-รถรับสนามบินตรัง & บขส จ.ตรัง                 (B/--/--)
7.00 น.
รับประทานอาหารเช้า(3) ณ. ห้องอาหารรีสอร์ท
จากนั้น
นำคณะเดินทางสู่รถรับสนามบินตรัง & บขส จ.ตรัง  โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ                                                                                      
เที่ยว เกาะลังกาวี ให้ถูกใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
แพคเกจเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พักที่อื่นๆ เชิญเลือกครับ
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่41/00335
ที่ตั้งสำนักงาน 10/114 ซ.กันตัง20 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร.075 502 938 // 085 384 0228 Line ID:: 081 415 5955 // FB เพจ: เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล
พักชมตรัง-เที่ยวทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน-กับทัวร์เกาะลังกาวี.com