ทัวร์สัมมนา เชี่ยวหลาน : องค์กรที่ต้องการจัดประชุมสัมมนาที่เขื่อนเชี่ยวหลาน เชิญท่านใช้บริการของเที่ยวสนุกทัวร์ของเราที่ได้ครบทั้งโปรแกรมสัมมนา และท่องเที่ยวไปด้วยในตัว รับรองว่าท่านจะประทับใจกับทีมงานให้บริการสัมมนาที่เชี่ยวหลานของเราอย่างแน่นอนครับ จะเริ่มที่สนามบินสุราษฯ หรือ สนามบินกระบี่ก็ได้ หรือ ที่อื่นๆ เราก็ให้บริการได้ครบทุกๆ ที่ครับ ติดต่อ ทัวร์เกาะลังกาวี.com โทร.085 384 0228 // 075 502 938

ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์สัมมนาที่เชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน
กุ้ยหลิ้นเมืองไทย เขื่อนเชี่ยวหลาน สุราษฯ
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในโปรแกรมทัวร์นี้ คือ
มี : เขื่อนเชี่ยวหลาน  – สวนโมก – พระธาตุไชยา – ศูนย์ผ้าไหมพุมเรียง
วันแรก
สนามบินสุราษฯ - เขื่อนเชี่ยวหลาน
10.25 น.
ตามเวลาเที่ยวบินของท่าน เจ้าหน้าที่ของเที่ยวสนุกทัวร์ให้การต้อนรับคณะที่ สนามบินสุราษฯ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ร้านอาหาร
เที่ยง
แวะ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
บ่าย
นำคณะเดินทางสู่ เขื่อนเชี่ยวหลาน
เมื่อเดินทางถึง ท่าเรือ ให้คณะเตรียมตัวเพื่อลงเรือ ซึ่งเป็นเรือคล้ายๆ เรือหางยาวขนาดใหญ่ เพื่อเดินทางเข้าสู่ ที่พัก
เมื่อ
เดินทางถึงที่พัก คณะพร้อมกันเช็คอินเข้าที่พัก โดยห้องพักจะเป็นห้องพัดลมทั้งหมด พักห้องละ 4 ท่าน (ห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำรวม อยู่บนฝั่ง ไม่มีห้องพักแบบในห้องเลย)
จากนั้นเชิญท่านอิสระ เล่นน้ำ พายเรือคายัค หน้ารีสอร์ท
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)
พัก
นำคณะเข้าพัก ณ ภูตะวันรีสอร์ท หรือ ระดับเดียวกัน
วันที่สอง
สัมมนาทั้งวันที่ห้องอาหารของแพ – งานเลี้ยง
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
09.00 น.
(ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-15.00 น.) คณะสัมมนาตามโครงการที่ห้องอาหารของแพ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่แพ (4)
จากนั้น
หลังจากสัมมนาเสร็จ ให้ท่านมีเวลาพักผ่อน เล่นน้ำ พายเรือคายัค หน้ารีสอร์ท ตามอัธยาศัย
18.00 น.
รับประทานอาหาร ค่ำ ณ ห้องอาหารของแพ (5) พร้อมปาตี้คาราโอเก๊ะ ตั้งแต่เวลา 18.00 น.-23.00 น.
จากนั้น
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
กุ้ยหลินเมืองไทย-สวนโมก-พระธาตุไชยา-ศูนย์ผ้าไหพุมเรียง - สนามบินสุราษฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของแพ (6)
08.00 น.
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ โซลกุ้ยหลินเมืองไทย ซึ่งเป็นการนั่งเรือชมบรรยากาศยามเช้าของเขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทยเป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยวที่เชี่ยวหลาน และเราจะนั่งเรือชมบรรยากาศยามเช้า แวะชม ปลาน้ำจืดนานาชนิดที่ พื้นที่รีสอร์ทของอุทยานเขื่อนเชี่ยวหลาน
จากนั้น
เดินทางกลับสู่ ท่าเรือเทศบาล
เมื่อ
มาถึง ท่าเรือเทศบาล จัดเก็บสัมภาระขึ้นรถ เดินทางต่อสู่ สวนโมก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7)
บ่าย
แวะชม สถานที่ปฏิบัติธรรมของชาวพุธ ที่ วัดสวนโมก ซึ่งมีบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ และด้านหน้าวัดมีร้านของฝากมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
จากนั้น
นำคณะเดินทางไปสักการะสิงศักสิทธ์คู้บ้านคู้เมืองของชาวสุราษฯ ที่ พระธาตุไชยา  เพื่อความเป็นสิริมงคลแกตัวท่านและคนที่ท่านรัก
จากนั้นเราไปเดินชม และเลือกซื้อผ้าไหม ขึ้นชื่อกันที่ หมู่ บ้านพุมเรียง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ผลิตผ้าไหมคุณภาพดี ราคาถูกมากๆ เชิญท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัยครับ
16.00 น.
นำคณะเดินทางสู่ สนามบินสุราษฯ
17.00 น.
เช็คอิน พร้อมทั้งโหลดกระเป๋าขึ้นเครื่อง
18.00 น.
คณะออกเดินทางกลับสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิลนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7217
19.10 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ราคาท่านละ : สอบถามที่ เจ้าหน้าที่ เพื่อทำราคาพิเศษให้ท่าน // ลูกค้าเก่าที่เคยเดินทางพิเศษสุดสุด
อัตราค่าบริการนี้รวม
 1. ค่ายานพาหนะ รถบัสปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง 1 คัน
 2. ค่าที่พัก  2 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 4 ท่าน เป็นห้องพัดลม ห้องน้ำรวมบนฝั่ง)
 3. ค่าอาหาร 7  มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
 4. ค่าซ้อฟดิ้ง+ขนม ระหว่างการเดินทางวันละ 1 ครั้ง
 5. ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการ  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเรือนำเที่ยวกุ้ยหลิน
 7. ค่าคาราโอเก๊ะ
 8. ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 9. ประกันภัยการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 3. ค่าออกบิลต่างๆ ตามที่ท่านต้องการ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกำหนดการเดินทางพร้อม จำนวนผู้เดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการสำรองที่พักและพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า  ภายใน 30 วัน เป็นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้นี้
ต้องการดูโปรแกรมทัวร์จอยที่ลดราคาในช่วงนี้ คลิกตรงนี้ครับ ทัวร์เกาะลังกาวี.com
สนใจท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 502 938 เที่ยวกับคนในพื้นที่รู้จริง รู้ลึก ราคาถูกกว่า
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/index%20LS.html
นอกจากนี้ เรายังมีทัวร์นำเที่ยวเส้นทางอื่นๆ อีกมากมายครับ ท่านลองเข้าไปชมที่หน้าหลักของเว็บที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com ที่นี้มีทัวร์พร้อมส่วนลดมากมายครับ
รวมโปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ข้อมูลทุกเรื่องบนเกาะหลีเป๊ะ
รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย
รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์
รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

- ของฝากเมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

- ถ้ำมรกต ตรัง

- เกาะกระดาน ตรัง

- เที่ยวทะเลตรัง

- เกาะไหง ตรัง

- ทัวร์เมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง กระบี่

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

- ร้านอาหารในตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะตะรุเตา

- ทัวร์ทะเลสตูล

- บริษัททัวร์ในหาดใหญ

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์กระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ เกาะลังกาว

- ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์ลังกาวี ทัวร์ทะเลแหวก สตูล ทัวร์ล่องแก่งชมธรรมชาติ มะนัง
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน (ไปเช้าวันแรก - กลับค่ำวันที่สอง)
ทัวร์เกาะลังกาวีวันเดย์ (ไปเช่า กลับเย็น )

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมทัวร์เชี่ยวหลาน แนะนำ
- ทัวร์เชี่ยวหลาน 2 วัน 1 คืน พักแพ 500 ไร่
- ทัวร์เชี่ยวหลาน 2 คืน 3 วัน พักแพ 500 ไร่
- เที่ยวเชี่ยวหลาน 2 วัน 2 คืน พักแพพันวารีย์
- เที่ยวเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน พักแพพันวารีย์
- ทัวร์เชี่ยวหลาน แพภูพาวารีย์ 2 วัน 1 คืน
- ทัวร์เชี่ยวหลาน แพภูพาวารีย์ 3 วัน 2 คืน
- แพคเกจทัวร์เชี่ยวหลาน 2 วัน 1 คืน พักแพภูตะวัน
- แพคเกจทัวร์เชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน พักแพภูตะวัน
- ทัวร์เชี่ยวหลาน พักแพเพลิรไพร
นำเที่ยวโดย : เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาติเลขที่ 41-00335
ที่ตั้งสำนักงาน : 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
โทร. 075 502 938 // 085 384 0228 // 081 415 5955
ID Line : teaw_sanook
ทัวร์สัมมนา เชี่ยวหลาน  | ทัวร์เชี่ยวหลานพักแพ 500 ไร่  | ทัวร์เชี่ยวหลาน 2 วัน 1 คืน  |  ทัวร์เที่ยวหลานพักแพพันวารีย์  |  ทัวร์เชี่ยวหลาน พักแพภูตะวัน  | เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน  |