หลายต่อหลายครั้งท่านสมาชิกทัวร์ที่ติดตามเว็บไซต์ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com ยากให้เรานำเที่ยว ทัวร์มะละกา เก็นติ้ง วันนี้การรอคอยของท่านได้สิ้นสุดลงแล้วกับโปรโมชั้นทัวร์มะละกา เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่ ที่รอให้ท่านมาสัมผัส
แหล่งท่องเที่ยวเด่นๆ ของโปรแกรมทัวร์นี้
1. เมืองเก่ามะละกา ซึ่งเป็นเมื่อท่าในอดีตที่องค์การยูเนสโก้ ยกให้เป็นเมืองมรดกโลกนะปัจจุบัน
2. เมืองปุตราจาย่า ที่เป็นเมืองศูนย์ราชการแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย
3. ตึกปิโตนัส สัญญาลักษณ์หรือแลนด์มาร์คทางการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซีย
4. พระชาวังวังอิสตาน่า พระราชวังแห่งใหม่ของพระราชาธิบดีของประเทศมาเลเซีย
5. เก็นติ้ง เมืองในหมอก แสนอมอุ่นที่ท่านต้องไปเยื่อนสักครั้ง
จุดเด่นของโปนแกนมทัวร์นี้ เช่น
1. คณะครบ 20 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน (หมายถึงฟรีคนที่ 21 ครับ)
2. มีบริการแจกน้ำปล่าววันละ 1 ขวด
3. มีบริการแจกน้ำผลไม้ และขนมวันละ 1 ชุดต่อท่าน
4. มีมัคคุเทศก์เป็นคนไทยคอยบริการท่านตลอดการเดินทาง
5. มีสต๊าฟคนไทยให้บริการตลอดการเดินทาง
ุ6. ราคานี้เรารวมทริปมัคคุเทศก์และคนขับรถเอาไว้แล้ว ท่านไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะวันที่เดินทาง
ึ7. หากคณะต้องการอาหารในโปรแกรมทัวร์เพิ่ม คิดเพิ่มมื้อละ 150 ต่อท่าน
8. นำเที่ยวเมืองศูนย์ราชการแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย ณ เมืองใหม่ปุตราจาย่า
9. นำคณะเที่ยว เมืองมะละกา อย่างจุใจท่านแน่นอน
10. นำคณะล่องเรือชมความงามของ เมืองมะละกา และวิถีชิวิตของชาวท้องถิ่นในยามหัวค่ำ
กำหนดวันที่เดินทาง หากท่านมีคณะครบ 30 ท่านขึ้นไป สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
หรือ จะเลือกจอยทัวร์วันที่ 11-13 ต.ค./18-20 ต.ค./1-3 พ.ย./8-10 พ.ย./15-17 พ.ย./5-7 ธ.ค./10-12 ธ.ค./11-13 ธ.ค./12-14 ธ.ค.57 ช่วงปีใหม่ วันที่ 31 ธ.ค. 57- 2 ม.ค. 58
ราคาเริ่มจากหาดใหญ่ ท่านละ 3,890 บาท รวมอาหารเช้า 2 มื้อ
วันแรก
หาดใหญ่ ด่านสะเดา มาเลเซีย มะละกา
05.00 น.
มัคคุเทศก์ของเที่ยวสนุกทัวร์รับคณะ ณ อ.หาดใหญ่ พร้อมแจกแท็กติดกระเป๋า และเช็คชื่อผู้เดินทาง พร้อมแล้วออกเดินทางสู่ ด่านสะเดา เพื่อเข้าประเทศมาเลเซีย ไปยัง เมืองมะละกา ระหว่างทางมัคคุเทศก์ของเที่ยวสนุกทัวร์ฯ ก็จะบรรยาให้ข้อมูล พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ บนรถ เพื่อสร้างบรรยากาศทางการท่องเที่ยวของวันแรก
เที่ยง
แวะให้คณะอิสระรับรับประทานอาหารกลางวัน ณ จุดแวะพักรถ ซึ่งจะมีอาหารให้ท่านเลือกทานมากมายและสะดวกมากด้วยครับ เมื่อเสริจแล้วนำคณะเดินทางต่อ
บ่าย
นำคณะเดินทางต่อสู่ เมืองมรดกโลกมะละกา
16.00 น.
คณะเดินทางถึง เมืองมะละกา นำคณะถ่ายรูปมุมต่างๆ ณ ป้อมปืนอาฟาโมซ่า พร้อมทั้งรับฟังความเป็นมาจากมัคคุเทศก์ จนได้เวลาที่เหมาะสมนำคณะเดินขึ้นไปชมด้านบนป้อมปืน และถ่ายรูปโดยรอบ จากนั้นนำคณะเดินข้ามแม่น้ำไปอีกฝั่ง เพื่อชม และเลือกซื้อของ ณ ตลอดถนนคนเดินเมืองมะละกา ที่มีสินค้ามากมายจริงๆ
ค่ำ
อิสระท่านสามารถรับประทานอาหารค่ำ ณ ตลาดถนนคนเดินได้เลยครับ
จากนั้นนัดเวลาเพื่อนำคณะ นั่งเรื่อชมวิว แสง สี และวิถีชีวิต ยามค่ำคืน ของชาวเมืองเก่า มะละกา ซึ่งผมเชื่อว่าความประทับใจเหล่านี้จะอยู่ในใจท่านตลอดและต้องพาเพื่อนมาเที่ยวอีกสักครั้งเป็นแน่
พัก
นำคณะเข้าพัก ณ THE EMPERRAL MALAKA HOTEL
วันที่สอง
มะละกา กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส เก็นติ้ง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) จากนั้นพร้อมออกเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์
แวะชมและถ่ายรูป ณ เมืองใหม่ปุตราจาย่า พร้อมทั้งอิสระคณะสามารถรับประทานอาหารกลางวันได้ ณ ศูนย์อาหารของเมืองปุตราจาย่า
จากนั้นนำคณะเดินทาง ถ่ายรูป และชม พระราชวังอิสต้าน่า จนสมควรแกเวลานำคณะถ่ายรูปมุมตึกปิโตนัส และเลือกซื้อของฝาก ณ ร้านโชโกเล็ต ของประเทศมาเลเซีย
จนได้เวลาที่เหมาะสมนำคณะเยี่ยมชมย่านเมอร์เดก้าสแควร์ ของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ที่เป็รสถานที่แห่งความภาคภูมิใจของชาวมาเลเซียทั้งประเทศ เมื่อกว่า 53 ปีก่อน จากนั้นนำคณะเดินทางสู้ ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งร้ารสินค้าปลอดภาษี ณ ย่านบาตูเคป
17.30 น.
เวลาโดยประมาณ คณะเดินทางถึงสถานีกระเช้า หรือ เก็นติ้งเคเบิ้ลคาร์ นำคณะนั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นเก็นติ้งใช้เวลาประมาณ 15 นาที จากนั้นถึงสถานนีปลายทางบนยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ มัคคุเทศก์นำคณะเดินไปยังล็อปปี้ของโรงแรม เพื่อรอรับกุญแจก ระหว่างทางมัคคุเทศก์ก็จะแนะนำจุดต่างๆ บนเก็นติ้งให้ทุกท่านทราบ
ค่ำ
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
พัก
นำคณะเข้าพัก ณ First World Hotel
วันที่สาม
เก็นติ้งไฮแลนด์ ด่านสะเดา หาดใหญ่
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) จากนั้นำคณะลงจากยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ด้วยกระเช้าเคเบิ้ลคาร์เหมือนเดิม เพื่อเดินทางสู่ ประเทศไทย
เย็น
หากเรากลัมาถึงด่านสะเดาแล้ว THE ZONE DUTY FREE ยังเปิดอยู่ทางเราจะแวะให้ท่านช้อปปิ้งเพิ่มเติมก่อนเข้าด่านไทย
ค่ำ
คณะเดินทางกลับถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งความประทับใจอย่างแน่นอน
ราคาต่อท่านตามโปรแกรมทัวร์นี้ ท่านละ 3,850 บาท
อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1. ค่ารถบริการตลอดการเดินทาง
2. ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
3. ค่าอาหาร 2 มื้อ
4. ค่าประกันภัยการเดินทาง
5. ค่ามัคุเทศก์ไทยบริการตลอดการเดินทาง
6. ค่าสต๊าฟคนไทยบริการตลอดการเดินทาง
7. ค่าน้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
8. ค่าน้ำผลไม้ และขนมบริการวันละ 1 ชุด
9. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. อาหารบ้างมื้อในโปรแกรมทัวร์ตามที่ระบุ
โปรแกรมทัวร์นี้เป็นโปรแกรมทัวร์ปีนัง เก็นติ้งไอแลนด์ ที่เหมาะกับคณะกรุ๊ปส่วนตัวที่คณะ 30 ท่านขึ้นไป ต้องการเดินทางติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ที่ 075 502 938 / 085 384 0228
ต้องการดูผลงานการนำเที่ยวของเรา ดูที่ เที่ยวสนุกทัวร์ที่วี
หากท่านต้องการดูโปรแกรมทัวร์ปัจจุบัน คลิกที่นี่
รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย
รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย
รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์
รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

- ของฝากเมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

- ถ้ำมรกต ตรัง

- เกาะกระดาน ตรัง

- เที่ยวทะเลตรัง

- เกาะไหง ตรัง

- ทัวร์เมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง กระบี่

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

- ร้านอาหารในตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะตะรุเตา

- ทัวร์ทะเลสตูล

- บริษัททัวร์ในหาดใหญ

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์กระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ เกาะลังกาวี

- ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์ลังกาวี ทัวร์ทะเลแหวก สตูล ทัวร์ล่องแก่งชมธรรมชาติ มะนัง
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน (ไปเช้าวันแรก - กลับค่ำวันที่สอง)
ทัวร์เกาะลังกาวีวันเดย์ (ไปเช่า กลับเย็น )

 

 

 

 

 

 

รวมโปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ข้อมูลทุกเรื่องบนเกาะหลีเป๊ะ
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)