ทัวร์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน จากหาดใหญ่ ; ทัวร์แม่ฮ่องสอน จากเชียงใหม่ ; ทัวร์หาดใหญ่ เชียงใหม่ ; แพคเกจเชียงใหม่ จากหาดใหญ่
โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน บินตรงจากหาดใหญ่
กำหนดการเดินทาง : 22-25 ต.ค. / 12-15 พ.ย./26-29 พ.ย./31 ธ.ค.-3 ม.ค. 59
หรือ กรุ๊ปเหมาส่วนตัวครบ 8 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน
วันแรก
สนามบินหาดใหญ่-เชียงใหม่ – อุทยานออบหลวง – แม่สะเรียง – แม่ลาน้อย – ถ้ำแก้วโกมล – แม่ฮ่องสอน
07.20 น.
ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินหาดใหญ่ พร้อมเช็คอินที่เคาร์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย
09.15 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่  FD3065
11.20 น.
เดินถึง สนามบินเสียงใหม่ จากนั้นรอรับกระเป๋า แล้วไปขึ้นรถ เพื่อเดินทางสู่ ร้านอาหารกลางวัน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้น
นำท่านสู่ “ อุทยานออบหลวง ” แกรนแคนยอนเมืองไทย  ชมความงาม
ของแม่น้ำแม่แจ่มไหลผ่าน ช่องเขาขาดสูงชัน ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่ อ. แม่สะเรียง
จากนั้น เดินทางสู่ อ.แม่ลาน้อย นำท่านชมความงดงามของ ถ้ำแก้วโกมล Unseen in Thailand ที่รู้จักกันทั่วไปว่า “ถ้ำน้ำแข็ง” ซึ่งภายในถ้ำเต็มไปด้วยผลึกแร่แคลไซด์ มีลักษณะรูปร่าง สี ที่สวยงามแตกต่างกันมากมาย คล้ายเกล็ดน้ำตาล สีน้ำตาลเหลือง รวมตัวกันคล้ายปะการัง เป็นแท่งจับตัวกันคล้าย ผ้าม่านสีขาวขุ่น และเป็นลักษณะเด่นที่สุดของถ้ำ คือเป็นเกล็ดน้ำแข็งผลึกเล็กละเอียดสีขาวสวยงามมาก
18.00 น.
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม แม่ฮ่องสอน เมาท์เทนอินท์ แอนท์ รีสอร์ท (หรือเทียบเท่า) ที่พักของเมืองสามหมอก ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร  หลังรับประทานอาหารให้ท่านได้ช้อปปิ้งข้าวของที่ระลึก   พักผ่อนตามอัธยาศัย  ราตรีสวัสดิ์
วันที่สอง
วัดจองคำ – วัดจองกลาง – ถ้ำปลา – ภูโคลน – ล่องแม่น้ำปาย – ชมกะเหรี่ยงคอยาว
06.00 น.
อรุณสวัสดิ์ ท่ามกลางบรรยากาศอันสดชื่นแสนสบาย บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นำท่านสู่วัดพระนอนสักการะองค์พระนอนซึ่งใหญ่ที่สุดของเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นสิริมงคลชมสิ่งของโบราณ ซึ่งถูกรวบรวมเอาไว้ ณ วัดพระนอนแห่งนี้ หลังจากนั้นนำท่านสักการะบูชา “หลวงพ่อโต”วัดจองคำ ชมศิลปะผสมผสานระหว่างไทยใหญ่และพม่า นำชมตุ๊กตาไม้แกะสลักตัวละครในเรื่องเวชสันดรชาดก ซึ่งนำมาจากพม่า ชมภาพพุทธประวัติ ณ วัดจอมกลาง   จนได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่วัดหัวเวียง ชมและสักการะบูชา “พระพลาละแข่ง”พระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนถึง 9 ชิ้น สร้างขึ้นในประเทศพม่าจัดว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดของเมืองแม่ฮ่องสอน 
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารไข่มุก
13.00 น.
นำท่านเดินทางสู่วนอุทยานถ้ำปลา ชมฝูงปลา “พลวง” ซึ่งจัดว่าเป็นปลาที่หาดูได้ยากมีเพียง จ. แม่ฮ่องสอน  จันทบุรี  ระนองเท่านั้น  พักผ่อนหย่อนใจภายในสวนไม้สักอันร่มรื่น ชมกังหันพลังน้ำขนาดใหญ่ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ ภูโคลน Unseen in Thailand เป็นตะกอนโคลนที่ปนเปื้อนมากับน้ำใต้พิภพ ช่วยในการหมุนเวียนโลหิต เสริมสร้างสุขภาพผิวให้สดใส ซึ่งเป็นแหล่งโคลนเช่นนี้อยู่เพียง 3 แห่งเท่านั้นในโลก ให้ท่านได้เลือกใช้บริการต่างๆของภูโคลน คันทรี่คลับ อาทิ นวดแผนไทย พอกตัว พอกหน้าด้วยโคลนธรรมชาติ อบซาวน่า และแช่น้ำแร่บริสุทธิ์ ชมวิวทิวทัศน์ป่าเขาที่งดงาม ผ่อนคลายอิรอยาบทตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายใช้บริการต่างๆของภูโคลน)
16.00 น.
ออกเดินทางสู่ท่าเรือบ้านห้วยเดื่อล่องเรือชมความงามของสองฝั่งแม่น้ำปาย ลำน้ำสายสำคัญของเมืองแม่ฮ่องสอน สัมผัสกับสายหมอก  ซึ่งปกคลุมขุนเขาและสายน้ำยามตะวันทอแสงสีทองเหนือลำน้ำปาย  สุดเขตชายแดนไทย ณ สถานีตำรวจบ้านน้ำเพียงดิน เขตติดต่อชายแดนไทย – พม่า  นำท่านชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพม่าเผ่าปาดอง หรือที่เรียกว่า กระเหรี่ยงคอยาว ซึ่งจัดอยูในสิ่งหาชมได้ยาก มีเพียง ณ ดินแดน จ. แม่ฮ่องสอนเพียงแห่งเดียว  
19.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารใบเฟิร์น หลังจากนั้นช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองราคาถูกอิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
พระธาตุดอยกองมู–เชียงใหม่–บ้านบ่อสร้าง–ช้อปปิ้ง
06.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ โรงแรม
เช้า
นำท่านเดินทางสู่วัดพระธาตุดอยกองมู  องค์พระธาตุคู่ดูเด่นเป็นสง่าคู่เมือง
แม่ฮ่องสอน  ชมทัศนียภาพอันงดงามในยามเช้าของเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งถูก
โอบล้อมด้วยขุนเขาสลับซับซ้อน จากนั้นออกเดินทางตามเส้นทางยุทธศาสตร์
ซึ่งในอดีตทหารญี่ปุ่นได้สร้างไว้ เพื่อลำเลียงอาหารตามชายแดนพม่า ชมทะเลหมอกอันสวยงามจากยอดเขากวาง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.
เดินทางสู่เชียงใหม่นำท่านเที่ยวชมเส้นทางเศรษฐกิจของจ.เชียงใหม่บ้านบ่อสร้างชมการทำกระดาษสา ชมการเขียนร่ม เขียนพัดอันสวยงาม   ชมโรงงานการทำเครื่องเงินคุณภาพดี และชมการแกะสลักไม้งาช้าง หยก  สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร
พัก
จากนั้นนำคณะเข้าสู่ โรงแรมที่พัก
วันที่สี่
สนามบินเชียงใหม่- สนามบินหาดใหญ่
04.45 น.
นำคณะเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่
อาหารเช้า
รับประทานอาหารตามอัธยาศัย ระหว่างรอเช็คอิน ณ สนามบินเชียงใหม่
06.46 น.
นำคณะเดินทางกลับสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3064
08.45 น.
เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ราคา : ราคาท่านสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ เพราะราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง และวันที่เดินทางที่ท่านต้องการเดินทาง กรุ๊ปส่วนตัว ครบ 8 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน

ทัวร์หน้าแรก
ทัวร์สตูล

ท่องเที่ยวสตูล

เกาะหลีเป๊ะ

เกาะตะรุเตา

เกาะไข่

เกาะอาดัง ราวี

ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

เกาะดง เกาะหินซ้อน

ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

ทัวร์สตูล

ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

ทัวร์เกาะตะรุเตา

ทัวร์ทะเลสตูล

ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

ทัวร์เกาะลังกาวี ล่องแก่งสตูล

ทัวร์หาดใหญ่

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน

เกาะหลีเป๊ะ สตูล

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

วัดชนาธิปเฉลิม

น้ำตกยาโรย

ถ้ำลอดปูยู

เมนูอาหารค่ำบนเกาะหลีเป๊ะ

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

ทัวร์ลังกาวี ทะเลแหวกสตูล 2 วัน 1 คืน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 4 วัน 3 คืน

ทัวร์หาดใหญ่ ลังกาวี

เที่ยวหลีเป๊ะ สตูล
ข้อมูลตรัง

ทีวีคนตรัง

เกาะเชือก เกาะม้า

ถ้ำมรกต

เกาะกระดาน

เกาะมุก

ถ้ำเลเขากอบ

ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

ของฝากเมืองตรัง

ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

ถ้ำมรกต ตรัง

เกาะกระดาน ตรัง

เที่ยวทะเลตรัง

เกาะไหง ตรัง

ทัวร์เมืองตรัง

ทัวร์ตรัง กระบี่

ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

ร้านอาหารในตรัง

ทัวร์ทะเลตรัง

ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

ถนนคนเดินเมืองตรัง

บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ตรังวันเดย์ทริป

ทัวร์สตูล ตรัง 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ทะเลตรัง

ทัวร์ทะเลตรัง 1 วัน

ทัวร์ตรัง ลังกาวีจากกรุงเทพฯ

ทัวร์ตรัง ปีนัง ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

 

โปรแกรมทัวร์ และแพคเกจทัวร์เชียงใหม่ ภาคเหนือ ปลายปี 58 - ต้นปี 59 จ่องด่วน
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบประกอบการเลขที่ 41-00335
10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 075 502 938  / 085 384 0228 / 081 415 5955
ID Line: teaw_sanook