ทัวร์เชียงใหม่ จากหาดใหญ่ ; หาดใหญ่ เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน

หาดใหญ่ - ไปเชียงใหม่
กลับไปหน้าแรก
กำหนดการเดินทาง 22-25 ต.ค. / 12-15 พ.ย./26-29 พ.ย./31 ธ.ค.-3 ม.ค. 59
หรือ กรุ๊ปเหมาส่วนตัวครบ 8 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน
วันแรก
หาดใหญ่-เชียงใหม่-ดอยม่อนแจ่ม-วัดพระพุทธบาทสี่รอย
07.30 น.
ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินหาดใหญ่ พร้อมเช็คอิน ณ เคาร์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย
09.15 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ จากหาดใหญ่ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3065
11.20 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ รอรับกระเป๋า จากนั้นเดินออกมาขึ้นรถ ณ ลาดจอดรถของทางสนามบิน
นำท่านสัมผัสอากาศหนาวที่ ดอยม่อนแจ่ม อยู่ใน ศูนย์พัฒนาโครงการ        หลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เที่ยง 
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนั้น
นำท่านสักการะวัดพระพุทธบาทสี่รอย ซึ่งเป็นพระพุทธบาท ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยทั้งสี่รอย ทุกๆพระองค์ หลังจากนั้นมาพระบาทรังรุ้งหรือรังเหยี่ยวก็เปลี่ยนชื่อเป็น" พระพุทธบาทสี่รอย " เพราะมีรอยพระพุทธบาทประทับซ้อนกันถึงสี่รอย คือมีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ที่ล่วงลับมาแล้วในภัทร กัลป์นี้ คือ รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากกุสันธะ รอยแรกเป็นรอย ใหญ่ยาว 12 ศอก รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าโกนาคมนะ เป็นรอยที่ 2 ยาว 9 ศอก รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากัสสปะเป็นรอยที่ 3 ยาว 7 ศอก รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าโคตะมะ ( ศาสนาปัจจุบัน ) เป็นรอยที่ 4 รอยเล็กที่สุด ยาว 4 ศอก เมื่อมาถึงสมัยพระยาธรรมช้างเผือกผู้ครองนคร เชียงใหม่พร้อมด้วยบริวาร 500 คนก็ขึ้นไปกราบสักการบูชาพรพุทบาทสี่รอย และได้สร้างวิหารครอบพระพุทธบาทสี่รอยไว้ชั่วคราว
19.00 น.
บริการอาหารค่ำแบบพื้นเมือง
20.00 น.
ชมโชว์ศิลปะวัฒนธรรมไทยล้านนาแบบย้อนยุคของภาคเหนือ เช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อนสาวไทย  ฟ้อนดาบฟ้อนเทียน ฟ้อนโยคีถวายไฟฯลฯที่ยังคงอนุรักษ์ศิลปะได้อย่างดีเยี่ยม
จากนั้น
เข้าสู่ที่พัก PORN PING TOWER ย่านไนท์บาซ่า (หรือเทียบเท่า) www.pornpinghotelchiangmai.com พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วันที่สอง
ดอยอินทนนท์ –สักการะพระมหาธาตุนภเมธนี – น้ำตกวชิรธาร-บ้านถวาย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
จากนั้น สัมผัสแรกกับอากาศบริสุทธิธรรมชาติสวยบนยอด ดอยอินทนนท์ เดินเที่ยวชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา จะเห็นต้นไม้ใส่         เสื้อเกือบทุกต้นมีมอส เฟิร์น เกาะอยู่เต็มต้น ข้าวตอกฤาษี และนกหลากหลายพันธุ์  ชมพระธาตุนภเมธนี และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริชมสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองเหนือ ภายในสถานีเกษตร โครงการหลวงอินทนนท์ ชมสวนผักเมืองหนาวมีผักผลไม้สดๆ เย็นเจี๊ยบแบบไม่ต้องแช่เย็น เช่น สตอเบอรี่ ลูกท้อ สดๆ
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนั้น
นำท่านสู่น้ำตกวชิรธาร ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 760 เมตร และท่านจะได้สัมผัสความงามของน้ำตกจากนั้นนำท่านสู่"หมู่บ้านถวาย" หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ต้นแบบของประเทศไทยกับความมีชื่อเสียงด้านงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลัก และเป็นศูนย์รวมของสินค้าหัตถกรรมทุกแขนงทั่วประเทศ เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นที่ยอมรับในคุณค่าแห่งงาน หัตถศิลป์ และคุณภาพของสินค้า จนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ อาหาร
จากนั้น
เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
ดอยสุเทพฯ – สวนสัตว์เชียงใหม่ – วัดพระสิงห์ – สวนพฤกษศาสตร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ได้เวลาอันสมควรเปลี่ยนพาหนะการเดินทางเป็นรถท้องถิ่นนำท่านเดินทางสู่ ดอยสุเทพ สักการะองค์พระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นที่สักการะของชาวเมืองเชียงใหม่  สร้างในสมัยพระเจ้ากือนา  ที่เหลืองอร่ามทั้งองค์ ประดิษฐานอยู่บนดอยสุเทพ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,051 ฟุตและเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่เมืองเชียงใหม่ท่านจะได้ชมทิวทัศน์โดยรอบตัวเมืองเชียงใหม่ จากยอดดอยบริเวณลานพระธาตุ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์เชียงใหม่ ชมความน่ารักของหมีแพนด้า ช่วงช่วง และ หลินฮุ่ย และ สมาชิกใหม่ลูกหมี แพนด้าน้อยหลินปิง ครอบครัวหรรษา อิสระเก็บภาพความประทับใจในความน่ารักของหมีแพนด้าซึ่งได้อยู่เมืองไทยต่ออีก 2 ปี จากนั้นอิสระท่านเที่ยวชมภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ชมความน่ารักของสัตว์น้อยใหญ่ต่างๆ ที่พลาดไม่ได้ต้องชมความน่ารักของหมีโคล่าซึ่งนำมาจากออสเตรเลีย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์ สักการะ พระพุทธสิหิงค์เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เป็นพระประจำคนเกิดปี มะโรง ในตำนานสิหิงคนิทานและพงศา วดารโยนก เล่าประวัติว่า หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไป 700 ปี พระเจ้าสีหลและกษัตริย์องค์อื่นใคร่ทอดพระเนตรรูปของพระพุทธเจ้า พระเจ้าสีหลได้กระทำการบูชา 7 วัน 7 คืน และให้ช่างถ่ายแบบพระพุทธรูป ไว้ ต่อมาพระร่วงแห่งสุโขทัยได้ยินกิตติศัพท์ของพระพุทธสิหิงค์ ใคร่จะได้บูชาจึงบอกกับพระเจ้าสิริธรรมแห่งเมืองนครศรีธรรมราช พระเจ้าสิริธรรมได้ส่งทูตไปขอจากลังกาอัญเชิญไปให้พระเจ้าสุโขทัย ต่อมาพระพุทธสิหิงค์ถูกอัญเชิญไปยังเมืองสำคัญจนกระทั่งราวปี พ.ศ.1983 เจ้า มหาพรหมได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากกำแพงเพชรมาถวายพญาแสนเมืองมาแห่งเชียงใหม่ เดิมพญาแสนเมืองมาจะให้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัด บุปผาราม แต่เมื่อรถที่อัญเชิญมาถึงหน้าวัดลีเชียงพระ (ชื่อเดิมวัดพระสิงห์) รถเกิดติดขัดไม่สามารถชักลากไปได้ จึงให้ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ไว้ที่ วัดนี้ ในปี พ.ศ.2063 พระเมืองแก้วได้สร้าง วิหารลายคำ เพื่อประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 เรื่องสังข์ทอง ฝีมือ ช่างล้านนา และเรื่องสุวรรณชาดก ฝีมือช่างกลาง อิสระให้ท่านได้สักการะบูชาขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคล
จากนั้น
นำท่านเดินทางสู่ สวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งเดิมเป็นสถานที่จัดงานพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งในขณะนี้ ต้นไม้ที่จัดแสดงในงานได้รับการดูแลอย่างดี และเจริญเติบโตขึ้นอย่างสวยงาม ชมพระราชประวัติของในหลวงซึ่งจัดแสดงอยู่ในหอคำหลวง สวนไม้ดอกปรุงแต่งสวยงามที่บานสะพรั่งต้อ  นรับท่านผู้มาเยือน ท่ามกลางบรรยากาศแสนสบายอิสระเก็บภาพความประทับใจที่แสนสวยงาม
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พัก
จากนั้นนำคณะเข้า พัก ณ โรงแรมที่พัก
วันที่สี่
เชียงใหม่- สนามบินหาดใหญ่
04.30 น.
นำคณะเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่
อิสระรับประทานอาหารเช้า ณ สนามบินเชียงใหม่
06.45 น.
คณะเดินทางกลับจากสนามบินเชียงใหม่ สู่ สนามบินหาดใหญ่
08.45 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
-----------------------------------
ราคา : รบกวนท่านสอบถามที่เจ้าหน้า เพราะราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง วันที่เดินทาง และระดับห้องพักที่จะเลือกใช้ครับ สอบถามที่ 075 502 938 / 085 384 0228 / 081 415 5955

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะตะรุเตา

- ทัวร์ทะเลสตูล

- บริษัททัวร์ในหาดใหญ

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

- ของฝากเมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

- ถ้ำมรกต ตรัง

- เกาะกระดาน ตรัง

- เที่ยวทะเลตรัง

- เกาะไหง ตรัง

- ทัวร์เมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง กระบี่

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

- ร้านอาหารในตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

โปรแกรมทัวร์ และแพคเกจทัวร์เชียงใหม่ ภาคเหนือ ปลายปี 58 - ต้นปี 59 จ่องด่วน
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
ID Line: teaw_sanook