การนำเที่ยวประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย นั้นปัจจุบันถ้าพูดกันตรงๆ มีหลายราคาและหลายโปรแกรมทัวร์มาก แต่สิงที่เรายากให้ท่านพิจารณาก็คือ ก่อนซื้อทัวร์นั้น โอเคอันดับแรกท่านต้องดูราคา แต่สิ่งที่ท่านต้องให้ความสำคัญไม่แพ้ราคาก็คือ ต้องอ่านโปรแกรมทัวร์ทุกตัวอักษร ย่ำนะครับต้องทุกตัวอักษร เพื่อว่าท่านจะได้รู้ว่าโปรแกรมทัวร์นั้นมันถูกจริงหรือปล่าว คือ ท่านต้องเปลี่ยบเที่ยบโปรแกรมทัวร์ว่า ในโปรแกรมทัวร์นั้นรวมอะไรเอาไว้บ้างแล้ว และท่านต้องจ่ายเพิ่มอะไร่บ้าง อย่างสำหรับตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ต่อไปนี้ คือโปรแกรมทัวร์ที่ไม่ค่อยจะสมบรูณ์สักเท่าไหร่ คือ มีอาหารแค่บ้างมื้อ และค่าเข้าชมก็ต้องจ่ายเพิ่มหากเราต้องการจะเที่ยวชม เมื่อเปลี่ยบเที่ยบกับ โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ เก็นติ้ง นี้ท่านลองดูว่าโปรแกรมทัวร์ไหนถูกว่า เขาขึ้นราคาว่า 7,500 บาท กับโปรแกรมทัวร์ด้านล่างนี้ที่ขึ้นราคาว่า 4,980 บาท แต่ถ้าผมเป็นนักท่องเที่ยวผมจะเลือกทัวร์ที่ แสดงราคา 7,500 บาท เหตุผลก็เพราะอะไร ท่านต้องไปอ่านในโปรแกรมทัวร์ทั้งสองโปรแกรมทัวร์ให้ละเอียดทุกตัวอักษร กับโปรแกรม เที่ยวสิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน จัดทริปสิงคโปร์
กำหนดวันที่เดินทาง หากท่านมีคณะครบ 30 ท่านขึ้นไป สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
ราคาเริ่มจากหาดใหญ่ ท่านละ 4,980 บาท รวมอาหารเช้า 2 มื้อ
วันแรก
หาดใหญ่ ด่านสะเดา มาเลเซีย ยะโฮบารูใต้สุดของประเทศมาเลเซีย
05.00 น.
มัคคุเทศก์ของเที่ยวสนุกทัวร์รอรับคณะ ณ จุดนัดพบจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ มาเลเซีย ณ เมืองปุตราจาย่า ผ่านด่านสะเดา เข้ารัฐเคดะห์ อิโป สลังงอห์และรัฐต่างๆ ลงสู่ทางใต้ของประเทศมาเลเซีย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1) จากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่ ปุตราจาย่า
15.00 น.
นำคณะเยี่ยมชม เมืองปุตราย่า ถ่ายรูปมุมต่างๆ ตามอัธยาศัย ได้เวลานัดหมายนำคณะเดินทางต่อสู่ รัฐยะโฮบารู
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)
พัก
นำคณะเข้าพัก ณ SELESA HOTEL JOHOR BAROO
วันที่สอง
ย่านไชน่าทาวน์  วัดพระเขี่ยวแก้ว  การ์เด้นบายเดอะเบย์  มาริน่าเบย์แซน ล่องเรือบั๊มโบ้ท
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) นำคณะเดินทางเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ผ่านด่านวูดแลนด์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ย่านไชน่าทาวน์ ย่านการค้าของชาวจีนในประเทศสิงคโปร์ แต่สิงที่ชาวพุธต้องทำเมื่อมาถึงย่านนี้ก็คือ การสักการะพระเขี่ยวแก้ว อันเป็นที่นับถือยิ่งของชาวสิงคโปร์ ก่อนที่ท่านจะเลือกช้อปปิ้งสินค้าที่มีมากเหลือเกินที่ย่านนี้
จนได้เวลาที่นัดหมาย นำคณะเดินทางสู่ กาเด้นบายเดอะเบย์ Garden by The Bay แหล่งท่องเที่ยวที่รวมเอาพรรณไม้นานาชนิด และนานาประเทศมาไว้ ณ ที่นี่ มีการประดับประดาดูแล้วสวยงามมาก เช่น จำลองน้ำตกขนาดใหญ่  สะพานยอดไม้ที่มีการประดับประดาดวงไว้ยามค่ำคืนดูแล้วสวยงามมากครับ (ท่านที่ต้องการเข้าชม จ่านเพิ่มท่านละ 700 บาท ยังไม่รวมในราคาทัวร์)
เที่ยง
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์)
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ย่านตึกรูปเรือกลางอากาศ ณ ตึกมาริน่าเบย์แซน ท่านจะได้ชมความอลังการงานสร้างของประเทศสิงคโปร์ กับการสร้างตึกรูปลักษณ์เป็นเรือที่กำลังล่องอยู่กลางอากาศ ชั้นบนสุด Sky Park ท่านสามารถชมวิวได้แลล 360 องศา (แต่ท่านที่จะเข้าต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 550 บาท) จากนั้นนำคณะไปเลือกซื้อของราคาถูกที่สิงคโปร์ ณ ร้านขอยของดิวตี้ฟรี
จนได้เวลานัดหมายนำคณะเดินทางสู่ ล่องเรือชมความงามยามค่ำคืนของเกาะสิงคโปร์ ด้วยการ ล่องเรือบั๊มโบ้ท (ยังไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ 350 บาท) ท่านจะได้ชมแสง สี และวิถีชีวิตของชาวสิงคโปร์ยามเย็นอย่างน่าประทับใจ จากนั้นเมืองเที่ยวเสร็จนำคณะกลับเข้าสู่ ที่พัก ณ โรงแรมฝั่งมาเลเซีย
ค่ำ
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์)
พัก
นำคณะเข้าพัก ณ SELESA HOTEL JOHOR BAROO
วันที่สาม
เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล S.E.A. Aquariam ถนนออร์ชาร์ด
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งใช้เวลาประมาณเพียงแค่ 10 นาที จากนั้นคณะจะได้ประทับใจกับการถ่ายรูป ณ เมอร์ไลอ้อน สัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยว ณ อ่าวมาริน่า ของประเทศสิงคโปร์ จนสมควรแกเวลานำคณะเดินทางสู่ รีสอร์ทเวอร์เซ็นโตซ่า ในโซลของ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล ที่มีทุกอย่างอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็โชว์ต่างๆ เครื่องเล่นสวนสนุก กิจกรรมความบันเทิงอื่น อีกมากมาย (หากท่านที่ต้องการเข้าชมค่าบัตรที่ท่านต้องจ่ายเพิ่มท่านละ 1,550 บาท ครับ)
หรือท่านจะเลือก ชมโซลของ S.E.A. Aquariam (บัตรราคาท่านละ 800 บาท ยังไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์) ที่มีสัตว์น้ำนานาชนิดและหลากหลายมากครับ
เที่ยง
อิสระท่านรับประทานอาหารตามอัธยาศัย (ไม่รวมในราคาทัวร์)
ได้เวลาที่เหมาะสมนำคณะเดินทางไปช้อปปิ้งย่าน ถนนออชาร์ด ย่านช้อปปิ้งที่ดีที่สุดของประเทศสิงคโปร์ และมีสินค้าแบรนเนมต่างๆ มาที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
ค่ำ
อิสระรับประทานอาหารค่ำย่านถนนออร์ชาร์ตามอัธยาศัย (ไม่ได้รวมในรายการนำเที่ยว)
พัก
นำคณะเข้าพัก ณ SELESA HOTEL JOHOR BAROO
วันที่สี่
ยะโฮบารู - หาดใหญ่
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (6) จากนั้นนำคณะเดินทางต่อ
ค่ำ
คณะเดินทางถึง ด่านสะเดา นำคณะผ่านด่าน แล้วเดินทางต่อสู่หาดใหญ่
18.30 น.
คณะเดินทางกลับถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งความประทับใจอย่างแน่นอน
ราคาต่อท่านตามโปรแกรมทัวร์นี้ ท่านละ 4,980 บาท
อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1. ค่ารถบริการตลอดการเดินทาง
2. ค่าที่พัก 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
3. ค่าอาหาร 6 มื้อ
4. ค่าประกันภัยการเดินทาง
5. ค่ามัคุเทศก์ไทยบริการตลอดการเดินทาง
6. ค่าสต๊าฟคนไทยบริการตลอดการเดินทาง
7. ค่าน้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
8. ค่าน้ำผลไม้ และขนมบริการวันละ 1 ชุด
9. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. อาหารบ้างมื้อในโปรแกรมทัวร์ตามที่ระบุ
โปรแกรมทัวร์นี้เป็นโปรแกรมทัวร์ปีนัง เก็นติ้งไอแลนด์ ที่เหมาะกับคณะกรุ๊ปส่วนตัวที่คณะ 30 ท่านขึ้นไป ต้องการเดินทางติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ที่ 075 502 938 / 085 384 0228
ต้องการดูผลงานการนำเที่ยวของเรา ดูที่ เที่ยวสนุกทัวร์ที่วี
ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจของเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล
หากท่านต้องการดูโปรแกรมทัวร์ปัจจุบัน คลิกที่นี่
รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย
รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย
รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์
รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

- ของฝากเมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

- ถ้ำมรกต ตรัง

- เกาะกระดาน ตรัง

- เที่ยวทะเลตรัง

- เกาะไหง ตรัง

- ทัวร์เมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง กระบี่

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

- ร้านอาหารในตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะตะรุเตา

- ทัวร์ทะเลสตูล

- บริษัททัวร์ในหาดใหญ

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์กระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ เกาะลังกาว

- ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์ลังกาวี ทัวร์ทะเลแหวก สตูล ทัวร์ล่องแก่งชมธรรมชาติ มะนัง
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน (ไปเช้าวันแรก - กลับค่ำวันที่สอง)
ทัวร์เกาะลังกาวีวันเดย์ (ไปเช่า กลับเย็น )

 

 

 

 

 

 

รวมโปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ข้อมูลทุกเรื่องบนเกาะหลีเป๊ะ
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)