ทัวร์เกาะสมุย 4 วัน 3 คืน ท่านที่มีเวลาต้องการมาเที่ยวสมุย จะบินมาจากกรุงเทพฯ ทางเราก็สามารถไปรับท่านได้สะดวกที่สนามบินสุราษฏธานี เกาะสมุยเราสามารถจัดแพคเกจทัวร์ให้ท่านได้ แต่หากท่านมีเวลาสัก 4 วัน เราแนะนำเป็นพักที่เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทยด้วยสัก 1 คืน ครับ และพักที่สมุยอีก 1 คืน แต่ก็มาพักที่ตัวเมืองสุราษฯ อีกสักคืนด้วยครับ
แพคเกจเที่ยวเกาะสมุย 4 วัน 3 คืน รับ-ส่ง สนามบินสุราษฯ ตามรายการนำเที่ยวดังนี้
กุ้ยหลินเมืองไทย เขื่อนเชี่ยวหลาน เที่ยวครบทัวร์เกาะสมุย
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในโปรแกรมทัวร์นี้ คือ
มี : เขื่อนเชี่ยวหลาน  – เกาะสมุย – วัดพระใหญ่ - หมู่อ่าวทอง – ทะเลใน-สุราษฯ
วันแรก
สนามบินสมุย-เขื่อนเชี่ยวหลาน
----------น.
ตามเวลาเที่ยวบินของท่าน เจ้าหน้าที่ของเที่ยวสนุกทัวร์ให้การต้อนรับคณะที่ สนามบินสุราษฯ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ร้านอาหาร
เที่ยง
แวะ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
บ่าย
นำคณะเดินทางสู่ เขื่อนเชี่ยวหลาน
เมื่อเดินทางถึง ท่าเรือ ให้คณะเตรียมตัวเพื่อลงเรือ ซึ่งเป็นเรือคล้ายๆ เรือหางยาวขนาดใหญ่ เพื่อเดินทางเข้าสู่ ที่พัก
เมื่อ
เดินทางถึงที่พัก คณะพร้อมกันเช็คอินเข้าที่พัก โดยห้องพักจะเป็นห้องพัดลมทั้งหมด แบ่ง เป็น 2 โซนหลัก ดังนี้ โซลสไตร์มอเดินร์ ได้ 10 ห้อง พักห้องละ 4 ท่าน // และโซลไม้ไผ่ ได้ 3 ห้อง พักห้องละ 4 ท่าน ทั้ง 2 โซนไม่มีแอร์ ครับ
จากนั้นเชิญท่านอิสระ เล่นน้ำ พายเรือคายัค หน้ารีสอร์ท
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2) จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พัก
นำคณะเข้าพัก ณ แพภูผาวารี หรือ ระดับเดียวกัน
วันที่สอง
เขื่อนเชี่ยวหลาน – กุ้ยหลินเมืองไทย-ท่าเรือดอนสัก-เกาะสมุย-วัดพระใหญ่-หินตา หินยาย 
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
08.00 น.
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ โซลกุ้ยหลินเมืองไทย ซึ่งเป็นการนั่งเรือชมบรรยากาศยามเช้าของเขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทยเป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยวที่เชี่ยวหลาน และเราจะนั่งเรือชมบรรยากาศยามเช้าก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังเกาะสมุย
10.30 น.
เราเดินทางมาถึง ท่าเรือ เพื่อเดินทางต่อสู่ ท่าเรือดอนสัก เพื่อเดินทางต่อสู่ เกาะสมุย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4)
บ่าย
นำคณะข้ามไปเกาะสมุย โดยเรือเฟอร์รี่ข้ามฝาก ขึ้นรถไปพร้อมๆ กันครับ
15.00 น.
เดินทางถึง เกาะสมุย นำคณะไปสักการะสิงศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระใหญ่ เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อท่านและครอบครัว จากนั้นเดินทางไปชม หินตา-หินยาย ตามนานที่หลงเหลือมาสู่ชาวเกาะสมุย และให้นักท่องเที่ยวได้ชมในปัจจุบัน ครับ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (5)
จากนั้นนำคณะเข้าสู่ โรงแรมที่พัก
พัก
นำคณะเข้าพัก ณ AL'S RESORT CHAWENG BEACH KOH SAMUIหรือ ระดับเดียวกัน
วันที่สาม
เกาะสมุย-หมู่เกาะอ่างทอง-ทะเลใน-กลับสุราษฯ 
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
07.30 น.
นำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือหน้าทอน เพื่อลงเรือเดินทางสู่ หมู่เกาะอ่างทอง
09.30 น.
เดินทางถึงเขตอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง "เกาะวัวตาหลับ" ซึ่งเป็นที่ทำการอุทยาน จุดนี้ท่านสามารถขึ้น
จุดชมวิวบนยอดเขาของเกาะวัวตาหลับ
ท่านสามารถมองเห็นภาพธรรมชาติอันงดงามของหมู่เกาะประมาณ 42 เกาะเรียงราย
อยู่บนพื้นผิวท้องทะเลสีคราม หรือชมหินงอกหินย้อยใน ถ้ำบัวโบก จากนั้น เชิญท่านสนุกสนาน
กับการว่ายน้ำ อาบแดด บนหาดทรายขาวบริสุทธิ์ หรือดำน้ำดูปะการังบริเวณชายหาด
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง (7)
บ่าย
นำท่านชม ปิเล๊ะ หรือ ที่นักท่องเที่ยวรับรู้ในนาม ทะเลใน ซึ่งเป็นทะเลทราบน้ำเค็มที่เกิดจากการยุบตัวของภูเขาหินปู จากนั้นเช็ญท่านอิสระเล่นน้ำ หรือ ว่ายน้ำหน้าหาด
15.00 น.
นำคณะเดินทางกลับสู่ เกาะสมุย แล้วเตรียมตัวเดินทางเข้าสู่ เมืองสุราษฯ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (8)
พัก
นำคณะเข้าพัก  ณ โรงแรมร้อยเกาะ หรือ ระดับเดียวกัน
วันที่สี่
เมืองสุราษฯ – สนามบินสุราษฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
ตามเวลาเที่ยวบิน
นำคณะเดินทางไปยังสนามบินสุราษฯ คณะเดินทางถึงก่อนเครื่องบินออกอย่างน้อย 1 ชม.
ทีมไกด์ของ เที่ยวสนุกทัวร์ส่งคณะขึ้นเครื่องโดยสวัสดิภาพ
ราคา : สอบถามที่เบอร์ฯ 075 502 938 // 085 384 0228
อัตราค่าบริการนี้รวม
 1. ค่ายานพาหนะ รถบัสปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง 1 คัน
 2. ค่าทริปดำน้ำอ่าวทอง ทะเลใน
 3. ค่าที่พัก  3 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน ยกเว้นที่เชี่ยวหลานพักห้องละ 4 ท่าน)
 4. ค่าอาหาร 9  มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
 5. ค่าซ้อฟดิ้ง+ขนม ระหว่างการเดินทางวันละ 1 ครั้ง
 6. ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการ  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่านำเที่ยวกุ้ยหลิน
 8. ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 3. ค่าออกบิลต่างๆ ตามที่ท่านต้องการ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกำหนดการเดินทางพร้อม จำนวนผู้เดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการสำรองที่พักและพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า  ภายใน 20 วัน เป็นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้นี้
ข้อมูลประเทศมาเลเซีย
ลังกาวีทรีดีอาร์ทมิวเซี่ยม (Lungkawi 3D Art Museum) มีอะไรหน้าเที่ยวบ้าง เรามาดูกัน
สนใจท่องเที่ยว ทัวร์ทะเลตรัง
หากท่านต้องการดูโปรแกรมทัวร์ปัจจุบัน คลิกที่นี่
รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย
รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์
รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

- ของฝากเมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

- ถ้ำมรกต ตรัง

- เกาะกระดาน ตรัง

- เที่ยวทะเลตรัง

- เกาะไหง ตรัง

- ทัวร์เมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง กระบี่

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

- ร้านอาหารในตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะตะรุเตา

- ทัวร์ทะเลสตูล

- บริษัททัวร์ในหาดใหญ

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์กระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ เกาะลังกาว

- ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์ลังกาวี ทัวร์ทะเลแหวก สตูล ทัวร์ล่องแก่งชมธรรมชาติ มะนัง
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน (ไปเช้าวันแรก - กลับค่ำวันที่สอง)
ทัวร์เกาะลังกาวีวันเดย์ (ไปเช่า กลับเย็น )

 

 

 

 

 

 

รวมโปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ข้อมูลทุกเรื่องบนเกาะหลีเป๊ะ
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)