ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์เมดาน อินโดนีเซีย 5วัน 4คืน พาราพัท ยราสตากี่ ชมลองเฮ้าส์ น้ำตกซีปิโซปิโซ ตลาดผลไม้
วันแรก
กรุงเทพฯ – อินโดนีเซีย (เมดาน)
17.30 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทเที่ยวสนุกทัวร์คอยต้อนรับ
19.55 น.
เหิรฟ้าสู่เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินแอร์ เอเชียเที่ยวบินที่ QZ8085
22.15 น.
เดินทางถึงสนามบินโปโรเนีย เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองเมดาน  นำท่านสู่ที่พัก Santika Dyandra Hotel / Tiara Hotel / Soechi Hotel ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียง
วันที่สอง
อินโดนีเซีย(เมดาน)  – พาราพัท – ทะเลสาบโทบ้า –เกาะซาเมอร์เซอร์
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม มื้อที่ 1 นำท่านเดินทาง สู่เมืองพาราพัท (ระยะทาง 176 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 4.30 – 5 ชม.) ระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติและป่าสนสองข้างทางที่สูงพลิ้วไหวราวกับว่าคอยตอนรับผู้มาเยือนอย่างอ่อนโยนตลอดทางที่เริ่มวิ่งขึ้นบนสันภูเขา  
13.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 2 จากนั้นนำท่านลงเรือล่องทะเลสาบโทบ้าสู่เกาะซาเมอร์เซอร์ ใช้เวลาราว 40 นาทีถึงหมู่บ้านโตม็อค  นำท่านเที่ยวชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเผ่าบาตัก ชาวบาตักเดิมมีความเชื่อแบบดั้งเดิมคือบูชาธรรมชาติและเชื่อธรรมชาติก่อนที่มิชชันนารีตะวันตกจะเข้ามาเผยแพร่คริสตศาสนาเมื่อชาวดัชท์ยึดครองอินโดนีเซียเป็นอาณานิคม ชมสุสานกษัตริย์โบราณของ Raja Sidabutar  ซึ่งสุสานฯนั้นตั้งอยู่บนเนินเล็กๆ ขนาดไม่ถึงไร่ มีบันไดขึ้นไปประมาณ 15 เมตร กลางบันไดมีซุ้มประตูที่มีลักษณะเฉพาะ โดยแกะสลักลายท้องถิ่นดูสวยงามมีเสน่ห์ ที่น่าสนใจนั้นคือ มีรูปสลักเป็นรูปจิ้งจกอยู่ทั่วบริเวณ
จากนั้นนำท่านเดินทางต่ออีกราว 40 นาที ถึงหมู่บ้านแอมบาริต้า ชมหมู่บ้านซึ่งในอดีตเป็นเผ่ากินคน ชมลานพิพากษาซึ่งทำจากหิน ซึ่งเป็นที่ประชุมและตัดสินคดีของหัวหน้าเผ่า จากนั้นเชิญท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและหัตถกรรมท้องถิ่นในราคาแสนถูก ได้เวลาอันสมควรนำท่านล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ
17.00 น.
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Nigala Hotel หรือระดับใกล้เคียง (ห้องพักเป็นแบบ Mountain View หากท่านต้องการ Upgrade พักห้องแบบ Lake View กรุณาสอบถามกับหัวหน้าทัวร์ เพื่อชำระเงินเพิ่มกับทางโรงแรม) ที่ตั้งอยู่บนปากปล่องภูเขาไฟ ให้ท่านชมวิวทะเลสาบโทบ้าที่กล่าวกันว่าเป็น The Beautiful Lake in Indonesia ณ. ที่นี้ท่านจะได้ชม พระอาทิตย์ตกดิน (ทะเลสาบ) ที่มีฉากงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเซีย จนใครบางคนต้องอุทานว่า สวยจริง สวยมาก   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 3
วันที่สาม
พาราพัท – ลองเฮ้าส์ – น้ำตกซีปิโซปิโซ – บราสตากี้ – ตลาดผลไม้   
08.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม มื้อที่ 4 จากนั้นเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่บราสตากี้ ระหว่างทางแวะจุดชมวิวทะเลสาบโทบ้า ให้ท่านผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกดื่มน้ำขิงร้อนๆ เที่ยวเมืองเปอร์มาตั้งเปอร์ปา ชมบ้านขอกษัตริย์ซึ่งยาวที่สุดในโลก ที่มีภรรยาถึง 24 คน จากนั้นนำท่านชมน้ำตกซีปิโซปิโซ ที่ลือชื่อเป็นน้ำตกที่พุงทะลุออกจากผนังของภูเขา มีความสูงถึง 100 เมตร ตกลงสู่เบื้องล่าง น้ำตกแห่งนี้เกิดขึ้นจากแม่น้ำใต้ดินสายเล็กๆ ที่ไหลในที่ราบสูงคาโร ซึ่งพุ่งตัวเองออกมาจากถ้ำในหลุมปล่องภูเขาไฟใต้ทะเลสาบโทบ้า ถือเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในอินโดนีเซีย และองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว ชมความสวยงามของทัศนียภาพเนินเขาสูงและทะเลสาบโทบ้าจากมุมมองของปลายแหลม
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 5 เดินทางถึงเมืองบราสตากี้ ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล ราว 4,594 ฟุตจากระดับน้ำทะเล อากาศเย็นสบายทั้งปี จากนั้นให้ท่านอิสระเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก ผลไม้ ณ ตลาดพื้นเมืองบราสตากี้ นำท่านเข้าที่พักโรงแรม Grand Mutiara Hotel หรือระดับใกล้เคียง ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ท่านจะเลือกเดินทางไป อาบน้ำแร่ จากธารน้ำร้อนภูเขาไฟ น้ำแร่ที่อินโดนีเซีย มีชื่อเสียงเป็นอันดับสองในโลก รองจากออนเซนที่ญี่ปุ่น ซึ่งการแช่น้ำแร่นั้นเชื่อกันว่าจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใส ช่วยให้เลือดลมไหวเวียนดี (รายการเลือกซื้อเพิ่มท่านละ 350 บาท สำหรับท่านที่สนใจกรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ หรือเสื้อยืดกางเกงขาสั้นไปด้วย)
19.30 น.
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 6 หลังจากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่สี่
บราสตากี้ – เนินเขากู๊ดดาร์ลิ้ง – วัดลุมพินี – เมดาน – ช้อปปิ้ง Factory Outlets – ร้านกาแฟ
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม มื้อที่ 7 นำท่านขึ้นชมเนินเขาแห่งความรัก (กู๊ด ดาร์ลิ่ง) เป็นเนินเขาที่มีธรรมชาติสวยงามชมทัศนียภาพของภูเขาไฟที่กำลังครุกรุ่นอยู่ตามธรรมชาติอันสวยงามที่เกิดขึ้นนับล้านปีคือภูเขาไฟชินาบุง(รูปร่างคล้ายภูเขาไฟฟูจิแต่เล็กกว่า)และภูเขาไฟชิบายัค จากนั้นนำท่านชม วัดลุมพินี วัดที่เกิดจากแรงศรัทธาของเศรษฐีชาวจีนผู้หนึ่งของเมืองเมดาน ใช้ทุนสร้างกว่า 100 ล้านบาท สักการะพระพุทธรูปศักดิ์ ภายในเจดีย์ที่สร้างจำลองมาจากเจดีย์ชเวดากองที่ประเทศพม่า อิสระให้ท่านเดินชมสวนลุมพินี ที่ร่มรื่นตามอัธยาศัย ได้เวลาอำลาบราสตากี้ เดินทางสู่เมดาน 66 ก.ม.หรือ อีกราว 2.30 ชม.
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 8 นำท่านเดินทางต่อสู่เมดาน นำท่านช้อปปิ้งเสื้อผ้า และสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ณ Factory Outlets หลังจากนั้นนำท่านสู่ร้านกาแฟชื่อดังของเมืองเมดาน เชิญท่านเลือกซื้อกาแฟลูวัค (กาแฟขี้ชะมด) กาแฟที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเครื่องดื่มทุกชนิด)
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 9  หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Santika Dyandra Hotel / Tiara Hotel / Soechi Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า
เมดาน – พระราชวังสุลต่าน – มัสยิดประจำเมือง – กรุงเทพฯ    
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม มื้อที่ 10
นำท่านเที่ยวชมเมืองเมดาน ชมพระราชวัง Mai Moon ตัวอาคารเป็นคอนกรีตกึ่งไม้ ๒ ชั้น สถาปัตยกรรมทรงปั้นหยาผสมตะวันตก ตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมบนคาบสมุทรมาลายูที่ผ่านการเป็นอานานิคมของฝรั่ง ซึ่งวัง Mai Moon ปัจจุบันมีอายุร้อยกว่าปี เนื่องจากก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 1888 
หลังจากนั้นชมมัสยิดประจำเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของอินโดนีเซีย พร้อมเลือกซื้อสินค้า จำพวกหัตถกรรมของชาวบาตัก เครื่องหนัง ผ้าบาติกอันมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงาม  
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 11 หลังอาหารให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังประจำเมืองเมดาน (หากมีเวลา) เพื่อให้ท่านเก็บตกเลือกซื้อสินค้า ของฝากต่างๆ อาทิ สละ อโวคาโด ขนม หรือ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชื่อดังของอินโดนีเซีย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
17.00 น.
เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ QZ8084
19.05 น.
เดินทางทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หากท่านต้องการโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ คลิกที่นี่
สนใจท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 502 938เที่ยวกับคนในพื้นที่รู้จริง รู้ลึก ราคาถูกกว่า
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล เรานำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ระดับมาตรฐาน เรามุ่งมั่นและพัฒนาการบริการที่แตกต่างอยู่ตลอด เรานำเสนอโปรแกรมทัวร์ที่ท่านคุ้มค่าเงินที่ต้องจ่ายไป เช่นเดียวกันสำหรับโปรแกรมทัวร์นี้เนื่องจากสายการบินไทยไล้อ้อนแอร์ มาเปิดเส้นทางใหม่ บินตรงจากหาดใหญ่ สู่ดินแดนสุมาตราเหนือ เมดาน อินโดนีเซีย เราเลยมองเห็นถึงความสะดวกของการเดินทางเลยจัดโปรแกรมท่องเที่ยวนี้ มานำเสนอท่านสมาชิกทัวร์ของเรา ทั้งที่เป็นสมาชิกใหม่ ที่เคยได้รับส่วนลดจากการติดตามเว็บไซต์ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com มาตลอด และท่านที่กำลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราโดยการติดตามชมเว็บไซต์นี้อยู่บ่อยๆ เพื่อมองหาโอกาส และเวลาที่เหมาะสม ในการจองโปรแกรมท่องเที่ยวในราคาที่มีส่วนลด แต่ไม่ได้ลดคุณภาพของการบริการและโปรแกรมทัวร์
วันแรก
สนามบินหาดใหญ่ เมดาน (อินโดนีเซีย) บรัสตากี้
10.30 น.
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ฯ ให้การต้อนรับคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่แนะนำคณะ พร้อมทั้งเช็คอินโหลดกระเป๋า เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทาง
13.15 น.
นำคณะออกเดินทางสู่ เมดาน โดยสายการบินไทยไลออนแอร์ เที่ยวบินที่SL8010 (มีไฟลท์บินเฉพาะวันอังคาร / วันศุกร์ / วันอาทิตย์)
14.35 น.
(เวลาอินโดนีเซีย) ถึงสนามบินนานาชาติโปโลเนีย เมดาน อินโดนีเซีย จากนั้นนำคณะเดินออกจากสนามบิน โดยการผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เสร็จแล้วมัคคุเทศก์จะนำคณะไปขึ้นรถ ซึ่งมารอรับคณะอยู่แล้ว เพื่อเดินทางต่อสู่ บรัสตากี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.)
เมดาน เวลาท้องถิ่นเท่ากับประเทศไทย อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา จากเงินบาทไทยเป็นเงินรูเปียร์ส ของอินโดนีเซีย โดยเงิน 10,000 รูเปียร์สเท่ากับ 35 บาทของเงินบาทไทย โดยเงินของอินโดนีเซียนั้นมีแบงค์ 100,000 รูเปียร์ส เป็นแบงค์ใหญ่สุด
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1 )
พัก
เข้าพัก ณ Grand Mutiara Hotel หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน
วันที่สอง
บรัสตากี้ ปาราปัท 
07.00 น.
จากนั้นให้คณะชมบรรยากาศบริเวณโรงแรม
08.00 น.
นำคณะเดินทางสู่ กันดาลิ้งฮิล ตรงนี้จะมีกิจกรรมขี้ม้า (ยังไม่รวมในรายการทัวร์) หรือจะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ปาราปัท (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย
ระหว่างทางแวะชม น้ำตกซิปิโซ-ปิโซ ซึ่งเป็นน้ำตกที่เกิดจากธารน้ำใต้ดิน ที่มีความสูงถึง 120 เมตร และแวะชมความเป็นอยู่ และบรรยากาศของชาว สิมารุงงุนบาตั๊ก จากนั้นให้ท่านได้แวะพักระหว่างทาง ณ SIMARJAR UNJUNG เพื่อชิมชาขิง กาแฟ พร้อมชมบรรยากาศทั่วไป
จากนั้นเดินทางต่อสู่ ปาราปัท ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดบนปากกล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ติดทะเลสาบโต้บ้า (LAKE TOBA) ที่สวยงามและใหญ่เป็นลำดับที่ 5 ของโลก เชิญท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย เช่น เสื้อผ้า ไม้แกะสลัก เป็นต้น
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
พัก
เข้าพัก ณ Niagara Hotel หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน
วันที่สาม
ปาราปัท ล่องเรือทะเลสาบเล็กโตบ้า เมดาน
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (5
08.00 น.
นำคณะ ล่องเรือทะเลสาบเล็กโตบ้า (ทะเลสาบที่อยู่ติดกับปากปล่องภูเขาไฟ)  จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เกาะซาโมเซอร์ สัมผัสบรรยากาศยามเช้าอันสวยงามและสดชื่น พร้อมทั้งชมสิงปลูกสร้างรูปร้างแปลกต่างๆ มากมาย
ถึง เกาะซาโมเซอร์ เที่ยวชมสุสานหินที่มีอายุกว่า 450 ปี ที่หมู่บ้านโทม็อค แวะชมหมู่บ้านที่มีลักษณะพิเศษคือเป็นแถวยาวของชาวบาตั๊ก พร้อมทั้งอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เช่น เสื้อผ้าไม้แกะสลัก เป็นต้น จากนั้นล่องเรือกลับปาราปัท
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่เมดาน ระหว่างทางแวะซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ทำมาจากถั่ว อาทิเช่น  Ak-Am, Teng-Teng, Pang-Pang,Ting-Ting จากนั้นเดินทางต่อ
19.30 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
พัก
เข้าพัก ณ Polonia Hotel หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน
วันที่สี่
เมดาน อินโดนีเซีย หาดใหญ่  
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (8)
08.00 น.
นำท่านชม พระราชวังสุลต่านไมมุน ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1888  ผ่านชมมัสยิดกลางเมืองเมดาน จนสมควรแกเวลานำคณะเดินทางสู่สนามบิน
เที่ยง
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณสนามบิน เพื่อความสะดวกของคณะ เราต้องเดินทางมาถึงสนามบินก่อนเวลาเครื่องบินออก 2 ชม.เป็นอย่างน้อย
13.33 น.
นำคณะเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่ โดยสายการบินไทยไลออนแอร์ เที่ยวบินที่ SL8011
15.15 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งความประทับใจ
หากท่านต้องการโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ คลิกที่นี่
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
อัตรานี้รวมค่าบริการ         (อัตราค่าบริการนี้ต้องมีผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 20 ท่านเท่านั้น)                                                                   
- ค่าตั๋วเครื่องบินพร้อมภาษี หาดใหญ่ – เมดาน – หาดใหญ่ ชั้นทัศนาจร สายการบิน ไทยไลออนแอร์
- ค่ารถปรับอากาศ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ นำคณะท่องเที่ยวตามรายการ
- ค่าเรือมาตรฐานล่องทะเลสาบโทบ้า และค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
- โรงแรมที่พัก 2 ท่าน/ห้อง ระดับ 4 ดาว ตามมาตรฐานอินโดนีเซีย
- อาหารรวม 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการส่วนใหญ่เป็นอาหารจีน มีบางมื้อจะเป็นอาหารจีน-อินโดนีเซียซึ่งรสชาติคล้าย
  อาหารไทย (หากท่านชอมทานอาหารชนิดใดเป็นพิเศษ หรือมีเด็กควรนำอาหารที่ชอบติดตัวไปด้วย)- ค่าประกันอุบัติเหตุทุนประกัน 1,000,000 บาท / 400,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวมค่าบริการ
- ค่าทำหนังสือเดินทางอายุใช้งานเกินกว่า 6 เดือน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการทัวร์จัดเลี้ยง
- ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจาก 20 กก.  
- ท่านผู้เดินทางต้องชำระค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ 600 บาท หรือ 220,000 รูเปียร์ส ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีขอใบเสร็จถูกต้อง
ข้อมูลประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) หรือชื่อทางการคือสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) ชื่อ "Indonesia" มาจาก "indos nesos" แปลว่า "หมู่เกาะใกล้อินเดีย" เนื่องจากเป็น หมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย และระหว่างทวีปเอเชียกับออสเตรเลีย ทำให้อินโดนีเซีย สามารถควบคุมเส้นทางการติดต่อระหว่างมหาสมุทรทั้งสอง ผ่านช่องแคบสำคัญต่างๆ อาทิ ช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดรา และช่องแคบล็อมบ็อก ซึ่งล้วนเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมัน จากตะวันออกกลาง มายังประเทศในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก อาณาเขต ทิศเหนือติดกับรัฐซาราวัค และซาบาห์ของมาเลเซีย ทิศตะวันออกติดกับปาปัวนิวกินี ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจรดน่านน้ำของสหพันธรัฐมาเลเซีย โดยมีช่องแคบมะละกา เป็นพรมแดนกั้นระหว่างเกาะสุมาตรา ของอินโดนีเซียกับประเทศมาเลเซีย
พื้นที่ 5,193,250 ตารางกิโลเมตร
แผนที่ อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับทะเลจีนใต้ ติดรัฐซาราวัก และซาบาห์ ของมาเลเซีย (มาเลเซีย ตอ.) ซึ่งอยู่บนเกาะบอร์เนียว ยาว ๑,๗๘๒ กม.
ทิศใต้ ติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งคั่นระหว่างอินโดนีเซีย กับออสเตรเลียตอนเหนือ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับปาปัว นิวกินี ยาว ๘๒๐ กม.
ทิศตะวันตก ติดต่อช่องแคบมะละกา และมหาสมุทรอินเดีย เมืองหลวง
เมืองหลวง กรุงจากาตาร์
ประชากร ประมาณ 234 ล้านคน
ภาษา ภาษาอินโดนีเซีย หรือ Bahasa Indonesia
ศาสนา อินโดนีเซียมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนา ประจำชาติ โดย ศาสนาอิสลาม 87% ศาสนาคริสต์ 9.5% ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 1.8% ศาสนาพุทธ 1.3%
การปกครอง ปกครองระบอบประชาธิปไตย แบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและทำหน้าที่ปกครองประเทศ
สกุลเงิน รูเปียห์ (Rupiah)
อัตราแลกเปลี่ยน อัตรอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประมาณ 9,500 รูเปียห์ (มกราคม 2549)
การแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประมาณ 2549)2549)
รหัสโทรศัพท์ +62

ลักษณะภูมิประเทศ
อินโดนีเซียมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์หงายครึ่งซีก มีพื้นที่ 5,193,250 ตารางกิโลเมตร หรือใหญ่กว่าประเทศไทย ประมาณ 10 เท่า เป็นพื้นดิน 2,027,087 ตารางกิโลเมตร และทะเล 3,166,163 ตารางกิโลเมตร อินโดนีเซียประกอบ ด้วยเกาะใหญ่น้อยกว่า 17,500 เกาะ แต่มีประชากรอาศัย อยู่เพียง 3,000 เกาะ รวมอยู่ในพื้นที่ 4 ส่วน คือ
1) หมู่เกาะซุนดาใหญ่ (Great Sunda Islands) ประกอบด้วย เกาะชวา สุมาตรา กะลิมันตัน และสุลาเวสี
2) หมู่เกาะซุนดาน้อย (Lesser Sunda Islands) ประกอบด้วยเกาะเล็กๆ ทางตะวันออกของเกาะชวา มีเกาะ บาหลี ล็อมบอก ซุมบาวา ฟอลเรส และติมอร์
3) หมู่เกาะมาลุกุ (Maluku Islands) หรือหมู่เกาะเครื่อง เทศอยู่ระหว่างสุลาเวสีกับเกาะปาปัว
4) ปาปัว (Papua)อยู่บนเกาะนิวกินีทางตะวันตกของ ประเทศปาปัวนิวกินี ในบรรดาหมู่เกาะทั้งหมดมีเกาะขนาดใหญ่ 5 เกาะ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 90 ของประเทศ คือ
1) กะลิมันตัน มีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 28 ของพื้นที่ทั้งหมดและ ครอบคลุมพื้นที่ 2 ใน 3 ของเกาะบอร์เนียว
2) สุมาตรา มีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 24 ของพื้นที่ทั้งหมด
3) ปาปัว มีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 22 ของพื้นที่ทั้งหมดและครอบ คลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งด้านตะวันตกของเกาะนิวกินี
4) สุลาเวสี มีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด
5) ชวา และมาดูรา ครอบคลุมพื้นที่เพียงร้อยละ 7 ของพื้นที่ ทั้งหมด แต่มีประชากรอาศัยอยู่ถึงร้อยละ 64 ของทั้งประเทศ อากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตร มี 2 ฤดู คือ ฤดูแล้ง (พฤษภาคม- ตุลาคม) และฤดูฝน (พฤศจิกายน-เมษายน)
อาหารพื้นเมือง อาหารสำคัญของประเทศอินโดนีเซีย
บัคมีโกเรง - บะหมี่ผัด
อาหารจานเด็ดของชาวอินโดนีเซียก็คือ บัคมีโกเรง (bakmi goreng) หรือบะหมี่ผัด
เซมปัล - น้ำพริกรสดี
ชาวอินโดนีเซียนิยมกินน้ำพริกและกินกันเป็นประจำ ทุกมื้ออาหาร พวกเขาเรียก น้ำพริกว่า เซมปัล
เกอริงซิง – ไม่มีโรคภัย
ผ้าเกอริงซิงจัดเป็นผ้าศักดิ์สิทธิ์ ใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ในอดีต มีผู้กล่าวว่าผู้ที่สวมใส่ผ้าชนิดนี้จะรอดพ้นจากอิทธิพลชั่วร้ายและอาการ เจ็บไข้ ชื่อผ้าว่าเกอริงซิง แปลว่า ไม่มีโรคภัย
เคอตูบัต – ข้าวต้มมัดอินโดน
ชาวอินโดนีเซียก็นิยมกินข้าวต้มมัดห่อด้วยทางมะพร้าว ต่างจากไทยที่ห่อด้วย ใบตอง เป็นส่วนใหญ่ เรียกชื่อว่า เคอตุปัต (Ketupat)
ซองเกต – ผ้าเทศกาล
ผ้ายกด อกที่เรียกว่าผ้าซองเกตนี้ ชาวบาหลีนิยมใส่ในงานเทศกาลผู้ทอใช้ด้ายสีทอง ด้ายสีเงิน ในการทอ มีวางขายอยู่ทั่วไปแลดูสวยงามมาก แต่เมื่อใช้ไปนาน ๆ เส้นด้านจะเป็นปุ่มปม และขาดทำให้ดูไร้ค่าไปทันที
สะเต๊ะ – ซาเต
สะเต๊ะ หรือที่ชาวอินโดนีเซียเรียกว่า ซะเต เป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งที่นิยมกินกันทุกครัวเรือน โดยมีน้ำจิ้มถั่วลิสงเป็นของกินคู่กัน นอกจากไก่ หมู หรือเนื้อ ที่เมืองไทยก็มีการนำมาทำสะเต๊ะกันนั้น ชาวอินโดนีเซียยังมี เต่าสะเต๊ะ อีกด้วย
ซะลัค – สละ
ผลไม้ที่มีมากและขึ้นชื่อที่สุดของอินโดนีเซีย คือ สละหรือที่เรียกว่าซะลัค ว่ากันว่ารสชาติดีไม่แพ้สละพันธ์เนินวงของไทยเลยทีเดียว
เอนเดคผ้าอิกัตลายขวาง
ผ้าที่ชาวบาหลีทั่วไปใช้สวมใส่คือผ้าเอนเดค มีลักษณะเป็นผ้าอิกัตลายขวาง ใช้ วัตถุดิบประเภทฝ้าย เรยอง หรือผสมผสานกันทั้งฝ้ายและเรยอง แต่ก็มีบ้างที่ทำจากไหมซึ่งมีราคาแพงมาก
เจอลุคบะลีและบลิมปิง
ส้มโอบาหลีหรือเจอลุคบะลี เป็นผลไม้ที่ใช้ในงานเทศกาลและประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ส่วนมะเฟืองหรือบลิมปิงนั้น สาวชาวบาหลีนิยมกินกันมาก ทั้งยังมีปลูกตามบ้านเรือนทั่วไปอีกด้วย
การแต่งกาย
เอนเดคผ้าอิกัตลายขวาง
ผ้าที่ชาวบาหลีทั่วไปใช้สวมใส่คือผ้าเอนเดค มีลักษณะเป็นผ้าอิกัตลายขวาง ใช้ วัตถุดิบประเภทฝ้าย เรยอง หรือผสมผสานกันทั้งฝ้ายและเรยอง แต่ก็มีบ้างที่ทำจากไหมซึ่งมีราคาแพงมาก
เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม การแต่งกายจึงโน้มน้าวไปตามประเพณีของศาสนา
ผู้ชาย จะนุ่งโสร่ง สวมเสื้อคอปิด แขนยาว สวมหมวกรูปกลม หรือหมวกหนีบ ทำด้วยสักหลาดสีดำ บางครั้งจะนุ่งโสร่งทับกางเกง ประมาณครึ่งตัว โดยปล่อยให้เห็นขากางเกง ในกรณีที่ต้องเข้าพิธี อาจจะมีการเหน็บกริชด้วย ปัจจุบันผู้ชายอินโดนีเซียส่วนใหญ่นิยม แต่งกายแบบสากล แต่ยังคงสวมหมวกแบบเดิม
ผู้หญิง จะใช้ผ้าไคน์ พันรอบตัว และใช้นุ่งอยู่กับบ้านเท่านั้น ผ้าไคน์จะมีลวดลายสวยงามมาก เนื้อดีและราคาแพง ซึ่งเป็นที่นิยมเรียกกันอีกชื่อว่า ผ้าปาติค (Patik) เวลานุ่งจะต้องให้ยาวกรอมเท้า สวมเสื้อ เรียกว่า เคบาจา (Kebaja) เป็นเสื้อที่รัดติดกับตัว แขนยาว สำหรับผู้หญิงชาวเกาะสุมาตรา นิยมสวมเสื้อหลวม ลำตัวยาวเกือบถึงเข่า เรียกว่า บัตยูกรุง และใช้ผ้าห่มพาดไหล่ข้างหนึ่งด้วย ผู้หญิงอินโดนีเซียไว้ผมยาว แล้วเกล้าเป็นมวย และใช้เครื่องประดับ เช่น พลอย หรือดอกไม้ประดับศีรษะ รองเท้าที่ใช้เดิมเป็นรองเท้าแตะ แต่ปัจจุบันเป็นรองเท้ามีส้น และทาสี แกะสลักเป็นรูปต่าง ๆ สายคาดทำด้วยหนังทาสีเงิน หรือสีทอง สตรีที่นับถือศาสนาอิสลามจะใช้ผ้าคลุมศีรษะ แต่ไม่ปิดหน้า ปัจจุบันนิยมแต่งกายแบบตะวันตกมากขึ้น การแต่งกายแบบดังกล่าว จะใช้ในโอกาสพิธีสำคัญ ๆ เท่านั้น
เมืองสำคัญของอินโดนีเซีย
จาการ์ตา (Jakarta) หรือในอดีตชื่อ “ปัตตาเวีย” (Batavia) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะชวา มีพื้นที่ 650 ตารางกิโลเมตร ประชากร 10 ล้านคน เป็นศูนย์กลางทั้งด้านการปกครองและเศรษฐกิจของประเทศ มีสนามบินนานาชาติคือ Soekarno Hatta International Airport มีท่าเรือใหญ่ที่สุดของประเทศ คือ Tanjung Priok
สุราบายา (Surabaya) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ อยู่บนเกาะชวา ประชากรประมาณ 2.5 ล้านคน ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญคือ หินชอล์ก ทำให้จังหวัดนี้มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อีกทั้งยังมีหินอ่อน น้ำมัน และเกลือ มีสนามบินนานาชาติคือ Juanda Airport และท่าเรือ Tanjung Perak
ยอกยาการ์ตา (Yogyakarta) อยู่บนเกาะชวา เป็นศูนย์กลางทั้งด้านศิลปะ และวัฒนธรรม นอกจากนั้นยอกยาการ์ตา ยังเป็นที่ตั้งของบุโรพุทโธ (Borobudur) พุทธสถานที่มีชื่อเสียงและสำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ รวมถึงหมู่วิหารโบราณฮินดู คือ ปรามบานัน (Pram-banan) สนามบินหลักคือ Adi Sucipto Airport
เมดาน (Medan) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของเกาะสุมาตรา มีประชากร 2.1 ล้านคน เมดานเป็นแหล่งเพาะปลูกใหญ่ที่สุด ของอินโดนีเซีย ทั้งปาล์มน้ำมัน ชา โกโก้ ยางพารา และยาสูบ นอกจากนั้น ยังมีแร่ธาตุสำคัญ อาทิ น้ำมัน และก๊าซ มีสนามบินนานาชาติ คือ Polonia Airport และท่าเรือ Belawan Port
เรียว (Riau) อยู่บนเกาะสุมาตรา มีพื้นที่ 95 พันตารางกิโลเมตรประชากร 5.4 ล้านคน พืชเศรษฐกิจสำคัญคือ มะพร้าว ยางพารา ชา และโกโก้ นอกจากนี้ ยังมีไม้มีค่าต่างๆ และน้ำมันปิโตรเลียม โดยสินค้าส่งออกสำคัญคือ น้ำมันปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ไม้ สนามบินสำคัญคือ Sultan Syarif Kasim II Airport ท่าเรือคือ Batu Ampar Port
แจมบี (Jambi) อยู่บนเกาะสุมาตรา มีพื้นที่ 44.8 พันตารางกิโลเมตร ประชากร 2.5 ล้านคน พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ มะพร้าว โกโก้ และชา นอกจากนั้นยังมีแร่ธาตุอื่นๆ อาทิ น้ำมันปิโตรเลียม ถ่านหิน ทองแดง สินค้าส่งออกสำคัญคือ ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์จากป่า สนามบินหลัก คือ Sultan Thaha Airport
ปาเลมบัง (Palembang) อยู่บริเวณสุมาตราใต้ พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน ยาง กาแฟ พริกไทย ชา สินค้าส่งออกสำคัญคือ ยาง กาแฟ สนามบินหลัก คือ Sultan Baharudin II Airport ท่าเรือคือ Boom Baru Port
เดนปาซาร์ (Denpasar) เป็นเมืองหลวงของเกาะบาหลี (Bali) อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงด้านความงดงามของธรรมชาติและชายหาดที่สวย งาม สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ปีละกว่า 1 ล้านคน สนามบินนานาชาติ คือ Gusti Ngurah Rai International Airport

สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้ง
บาหลี    เป็นที่ท่องเที่ยวสำหรับทุกคน เด็ก ผู้ใหญ่และคู่ฮันนีมูล ฯลฯ  บาหลีมีวัฒนธรรม  มีความสนุก  มีธรรมชาติสวยๆ  มีเอกลักษณ์ที่จะหาไม่ได้จากที่อื่น บาหลีมีที่ท่องเที่ยวเยอะมาก ทุกมุมของบาหลีมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย รอบๆเกาะยังมีที่ดำน้ำ ที่เล่นเซิร์ฟสำหรับนักท่องเที่ยวหนุ่มสาวก็มีล่องแก่ง มีเดินป่า ไต่เขา และที่นักท่องเที่ยวแทบทุกคนชอบมาก  คือ ช็อปปิ้ง ที่บาหลีเป็นสวรรค์ของนักช็อปปิ้งจริงๆ คนบาหลีแท้ๆ ซื่อสัตย์ ใจดี ยิ้มง่าย เชื่อในเรื่องเวรกรรมบาปบุญ มีปัญหาเรื่องขโมย เรื่องโกง เป็นเพราะ คนจากเกาะอื่นที่มาทำมาหากินที่บาหลี  มาเที่ยวบาหลีทุกคนมีกิจกรรมทำได้ตลอด   ฝ่ายชายไปเล่นกอล์ฟ ฝ่ายหญิงไปช็อปปิ้งหรือเข้าสปา ลูกๆก็ไปเล่นน้ำ
จะไปเที่ยวบาหลีช่วงไหนของปีก็ได้ เพราะแม้แต่หน้าฝนแต่ฝนไม่ได้ตกตลอดวัน มักตกตอนเช้า 2 – 3 ชม.แล้วก็หยุด ไปตกอีกทีตอนค่ำกลางวันก็เที่ยวได้ไม่ต้องกังวลเรื่องฝน แต่ช่วงเดือนสิงหาคมกับช่วงคริสต์มาสและปีใหม่นักท่องเที่ยวจะเยอะแต่ไม่มีปัญหายังไงก็หาที่พักได้แน่นอน กูต้า สนามบินนูราลัย (Ngurah Rai) อยู่ห่างจากกูต้าเพียงนิดเดียว  แต่รถติดทำให้ใช้เวลานานสักนิดกว่าจะถึงโรงแรมที่พัก กูต้ามีลักษณะคล้ายกับพัทยา และป่าตอง เต็มไปด้วยแสงสี Shopping Area และร้านอาหาร กูต้า เลเกียน และเซมินยัก อดีตเคยเป็นสามหมู่บ้านที่ห่างกัน ปัจจุบันเชื่อมติดด้วยถนนสายช้อปปิ้งที่มีร้านขายของตั้งเรียงรายสุดสายตาเปิดดึกถึงเที่ยงคืน และมีศูนย์การค้าใหญ่กูต้าเซ็นเตอร์ ห้างสรรพสินค้ามาตาฮารี สวนน้ำวอเตอร์บอมบ์ รวมทั้งฮาร์ดร๊อคโฮเต็ล สินค้า: ผ้าอิกัต ผ้าซุมบ้า ถาดไม้ขุด แมวไม้ทาสี
นูซาดูอา (Nusa Dua) คือติ่งตรงปลายสุดของเกาะบาหลี เป็นแหล่งพักผ่อน ฮันนีมูน และเล่นกอล์ฟ โดยพัฒนาจากที่รกร้างริมทะเลจนกลายเป็นแหล่งรวมของโรงแรมระดับห้าดาว ศูนย์ประชุม และ บาหลีกอล์ฟแอนด์คันทรี่คลับ รวมทั้งแหล่งช้อปปิ้งและตลาด นอกจากนี้การบริการแบบบาหลีที่นุ่มนวลเป็นมิตรและยิ้มแย้ม ยิ่งสร้างเสน่ห์ให้กับบาหลีมากยิ่งขึ้น สปาแบบบาหลี หนึ่งในความสบายที่สัมผัสได้ ใช้บริการได้ทั้งหญิงและชาย ความโดดเด่นที่ทำให้สปาแบบบาหลีเป็นที่น่าสนใจคือ การนำเอาสมุนไพรแบบบาหลี – ลูลูร์ (Lulur) มาใช้
เมื่อมาถึงบาหลีแล้ว สิ่งที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งคือการไปวัด โดยเฉพาะในวันที่มีพิธีกรรม เป็นสิ่งที่ยังคงดำรงอยู่ไม่สูญหาย เป็นเอกลักษณ์และความน่าชื่นชม บาหลี มีหมู่บ้านหัตถกรรม วัด โบราณสถาน และอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายที่ควรไปชม อยู่ด้านในตัวเกาะ อาทิเช่น
ถ้ำช้างหรือกัวคชา (Goa Gajah) ที่ปากถ้ำเป็นหินสลักรูปหน้ายักษ์อ้าปากกว้าง ข้างในมีรูปพระคเณศวร์และลึงค์สามแท่ง แทนเทพสามองค์คือ ศิวะ นารายณ์ และวิษณุ
เทมปักเซริง (Tempaksering) มีสถานที่ศักดิ์สิท์และมีความสำคัญอยู่สองแห่งคือ วัดเตียร์ตาอัมปึล (Tirta Empul) และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน คนบาหลีเชื่อว่าถ้าได้มาอาบน้ำที่นี่จะเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปจากร่าง อีกแห่งคือ
กุหนุงกาวี (Gunung Gawi) ที่ฝังพระศพโบราณตั้งแต่ 8-900 ปีก่อน เลยไปทางตะวันออก จะมุ่งสู่เบซากี (Besakih)ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุด และถือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวง วัดเบซากี มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดใหญ่น้อยรวมอยู่ด้วยกันถึง 22 วัด ถ้าขึ้นเหนือไปยังภูเขาบาตู จะได้ชมวิวสวยของภูเขาและทะเลสาบที่คินตามนี หากลงทางใต้ปลายสุดติ่งใกล้นูซาดูอา มีวัดอูลูวาตู อยู่ริมผาซึ่งมีความสวยงามมากในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ใกล้ตกดิน เช่นเดียวกับวัดทานาลอต ซึ่งจะพิเศษสุดเวลาน้ำขึ้นท่วมทราย ตัดให้ก้อนหินใหญ่ที่ตั้งวัดกลายเป็นเกาะเล็กๆริมทะเล เป็นต้น
คินตะมะนี (Kintamani) เป็นอำเภอบนภูเขา ซึ่งได้ชื่อมาจากเมืองโบราณ คินตะมะนีอยู่ที่ความสูง 1,500 เมตร มีภูเขาไฟบะตูร์ที่ยังคงมีร่องรอยของการระเบิดในอดีต ภูเขาไฟลูกนี้เป็นภูเขาไฟที่ยังคงมีชีวิต การปะทุของภูเขาไฟลูกนี้ครั้งล่าสุดเมื่อปี 1994 แต่การปะทุครั้งใหญ่เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายในปี 1926 และมีหมู่บ้านที่สวยงามบนปากปล่องภูเขาไฟ และมีทะเลสาบที่งดงามดูเป็นสีฟ้าใสราวกับแก้ว แต่บางครั้งกลับดูเป็นสีเงินเหมือนฉาบปรอท จัดเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี
เทมภัคสิริงค์ ( Tampaksiring ) มีตีรตะเอมปลูน้ำพุศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะในหมู่ชาวบาหลี ผู้คนเชื่อกันว่าน้ำพุนี้มีคุณสมบัติในการรักษาโรคต่างๆ ทุกปีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศจะเดินทางมาที่นี่เพื่อชำระล้างมลทินในบ่อน้ำ บริสุทธิ์ ก่อนอาบน้ำจะทำการบูชาขอบคุณเทพเจ้าแห่งน้ำพุ ที่แท่นบูชาและกรุณาจำไว้ว่าห้ามถ่ายรูปชาวบาหลีขณะอาบน้ำถือเป็นเรื่องที่ หยาบคายมากๆ ทุกวันพระจันทร์เต็มดวงในเดือนตุลาคม ชาวบ้านจากหมู่บ้านมุนะคะยา จะเดินทางมาที่นี่พร้อมกับหินศักดิ์สิทธิ์จากวัดปุราซะเกนัน เพื่อประกอบพิธีชำระล้างหิน
อุรุดานู บราตาน (Ulun Danu Bratan Temple) วัดแห่งนี้ถูกตั้งชื่อตามที่ตั้งคือทะเลสาปเบราตาน หมู่บ้านเบดูกัล (Bedugul) วัดอุรุดานู เบราตาน ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่ พระเจ้า เดวิ ดานู (Dewi Danu) เทพเจ้าแห่งสายน้ำตามความเชื่อทางศาสนาอินดู  ตัววัดถูกสร้างอยู่บนพื้นที่ผืนเล็กๆ ที่รายรอบไปด้วยแม่น้ำ
เบดูกัลตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,300 เมตร จากระดับน้ำทะเลเป็นแหล่งที่พักตากอากาศ มีทะเลสาบที่สงบเงียบและถูกปกคลุมด้วยม่านหมอก เป็นทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟกุนุงบราตัน เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญสำหรับไร่นาในแถบนี้ จึงมีพิธีบูชาเดวีดะเนา มีสนามกอล์ฟ 18 หลุม ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
วัดปุราตะนาห์ลอต (Pura Tanah Lot) วัดแห่งนี้เป็นศาสนสถานที่สำคัญอย่างมากของชาวบาหลี เป็นหนึ่งในเจ็ดของวัดที่ถูกก่อตั้งขึ้นในยุค ศตวรรษที่ 16 โดยนักบวชฮินดู ชื่อ นาราธาร์ (Nirartha) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบูชาเทพเจ้าแห่งท้องทะเล  วัดปุราตะนาห์ลอต ตั้งอยู่บนโขดหินใหญ่นอกฝั่งยื่นล้ำสู่ทะเลมองเห็นเป็นเงาสีดำ สวยที่สุดยามพระอาทิตย์ตกดิน ตะนาห์ลอต แปลว่า ผืนดินในท้องทะเล
ทุ่งนาขั้นบันได แม้ธุรกิจท่องเที่ยวจะเป็นรายได้หลักของชาวบาหลี  แต่ประชากรอีกจำนวนมากยังคงประกอบอาชีพทำการเกษตร ทำนา และด้วยลักษณะภูมิประเทศ ทำให้ลักษณะของพื้นนาเป็นการปลูกแบบขั้นบันได  เกิดเป็นทัศนียภาพที่แสนงดงาม เขียวชะอุ่มไล่เรียงไปตามไหล่เขา  อีกทั้งยังมีไร่กาแฟ ที่ขึ้นชื่อ และเป็นที่น่าสนใจสำหรับเหล่านักท่องเที่ยวอีกด้วย
สัญลักษณ์ประจำชาติ
สัตว์: มังกรโคโมโด (Komodo dragon หรือ Komodo monitor; (Varanus komodoensis) ชื่อพื้นเมืองคือ Ora ถือเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อโตเต็มที่อาจมีความยาวถึง 3 เมตร สามารถพบได้ที่เกาะโคโมโด (Komodo island) เกาะพาร์ด้า (Parda island) และเกาะริงก้า (Rinca island)
นก: เหยี่ยวอินทรีพันธุ์ชวา (Javan hawk eagle, Spizaetus bartelsi)

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินโดนีเซีย
จังหวัดอาเจะห์ อินโดนีเซีย เป็นเมืองที่อุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวและเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่สวยงาม และยังเต็มไปด้วยความงามของธรรมชาติคลื่นและน้ำทะเลที่เหมาะสำหรับการดำน้ำ อาเจะห์เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่สวยที่สุดและยังมีประวัติศาสตรที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ จากคลื่นสินามิ เมื่อธันวาคม '04 ชื่ออาเจะห์ดารุสลามจะมาจากภาษาอาเจะห์ หมายถึงสวัสดิการและสันติภาพประเทศ อาเจะห์ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรากับพื้นที่ประมาณ 57,365.57 ตารางกิโลเมตรหรือ 12.26% ของขนาดของเกาะสุมาตรา อาเจะห์ประกอบด้วย 119 เกาะ, 73 แม่น้ำสำคัญและ 2 ทะเลสาบ
สุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย
เหนือเกาะสุมาตราเป็นพรมแดนท่องอินโดนีเซียสุดท้าย. "เหนือเกาะสุมาตรา" ประกอบด้วย 5 เกาะหรือกลุ่มเกาะ: Hinako เกาะ Nias, Telos และ 2 อื่นๆกลุ่มเกาะปิดบังเหนือ. เกาะสุมาตราเหนือได้รับการขยายตัวคล้ายกับ Mentawais และ enjoys ฤดูขยายตัวของยอดจากพฤษภาคม-กันยายน. แม้จะมีชื่อเสียงอินโดนีเซียสำหรับ lefts โพรงในสิทธิเหนือเกาะสุมาตรา-handers จะมีมากกว่าเล็กน้อย more. ขณะ Lagundri Bay ที่ Nias ถูก surfed สำหรับทศวรรษที่ผ่านมาก็เป็นสิทธิคลุมเครือมากขึ้นเช่น Bawa (a Sunset เหมือนชามขวาที่มีถึง 15 ฟุต) และสมบัติ Island (ยาวโพรงขวาเครื่องกลลอกสำหรับ 200 เมตร) ว่าได้ดึงดูดความสนใจของปลาย. โยนผสมของโพรงและ lefthanders ชามเป็นภาพเหมือน Asu, Afulu เครื่องและอื่นๆอีกมากมายสิทธิปิดบัง
รีเยา อินโดนีเซีย
อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนที่กำลังเติบโตเร็วที่สุดของอินโดนีเซียใน แง่ของประชากรเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว. รีเยา จังหวัดตรงบริเวณส่วนศูนย์กลางของภูมิภาคตะวันออกบนเกาะสุมาตราซึ่ง straddles ระหว่างมะละกา Straits, ทะเลจีนใต้และ Berhala Straits. จังหวัดเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ตรงใบหน้า Straits มะละกาและสิงคโปร์หนาแน่นสูงสุดในกรณีหนึ่งในเส้นทางเดินเรือในโลก
รีเยา เป็นหนึ่งในจังหวัด richest ในอินโดนีเซีย. จังหวัดนี้อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติยางและ น้ำมันปาล์ม. ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบป่าหนัก; เข้าเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญในจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่ใน รีเยา เป็นที่ราบลุ่มรวมถึงเกาะ alluvial กระจายอยู่ตามแนวเส้นชายฝั่งทะเลที่มีการยกระดับโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
สุมาตราตะวันตก อินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกของเกาะสุมาตราเป็นพื้นที่ที่สวยที่สุดของอินโดนีเซีย. เป็นภูเขาและหารด้วยสามหุบเขา. มีทะเลสาบและภูเขาไฟที่สวยงดงามเป็น. แต่ที่ดิน Minangkabau มากพิเศษและมีกลุ่มประชากรเป็นมิตรที่สุดของอินโดนีเซีย. พวกเขาชอบคุยกับนักท่องเที่ยวและจะบอกเราเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของสังคม. หากผู้เข้าชมพยายามที่จะเข้าใจวัฒนธรรมและประเพณี Minang เขาจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นสมาชิกของตระกูล. เขาจะได้รับเชิญเป็นแขกในบ้าน - วิธีที่ไม่ซ้ำกันเป็นคุ้นเคยกับชีวิตจริงอินโดนีเซีย. ที่สุดของไพร่พลและ hostesses เรามีครูภาษาอังกฤษดังนั้นจะไม่เป็นปัญหามาก
จังหวัดจัมบี อินโดนีเซีย
จังหวัดแจมตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของเกาะสุมาตรากลางใบหน้าเพื่อ Malaka Straits พรมแดนร่วมกันกับสี่จังหวัดอื่นๆในเกาะสุมาตราและมีความยาวหม้อละลายสำหรับ กลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่าง. ชาวเร็วได้ Kubus, ผู้ที่ได้ระหว่างคลื่นแรกของมาเลเซียจะโยกย้ายไปยังเกาะสุมาตรา. อาณาจักรโบราณของ Melayu พัฒนาและขยายตัวในการแจมและรักษาความสัมพันธ์กับอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของ Sriwijaya, Majapahit และ Singasari แต่ถูกทำร้ายและในที่สุด annexed โดย Sriwijaya กลางศตวรรษที่ 17. ครอบคลุมพื้นที่ 53,435 ตารางกิโลเมตรเกือบ 60% ซึ่งเป็นป่าไม้จังหวัดเป็นบ้านของสัตว์หลากหลายขนาดใหญ่และ floraand และสถานที่ที่ทำให้ดีอกดีใจสำหรับผู้เข้าชมงานและผจญภัย
สุมาตราใต้ อินโดนีเซีย
เกาะสุมาตราตั้งอยู่ด้านตะวันออกของภูเขาช่วง Bukit จังหวัด Barisan เกาะสุมาตราเป็นค่อนข้างแบนอุดมยังคงเป็นแม่น้ำหลาย crisscross และคดเคี้ยวตลอดภูมิภาค. ปาเลมบังเป็นเมืองหลวงและเป็นประตูสู่จังหวัดที่ตั้งอยู่บนธนาคารของดี Musi River, 60 km ต้นน้ำลำธารและการเดินเรือโดยเรือ oceangoing. ไม่แปลกใจที่สำคัญที่สุดกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจควรศูนย์ในปาเลมบังและ Musi River ซึ่งความภาคภูมิใจพื้นที่, Ampera สะพานพบเช่นกัน
เนื่องจากการตั้งเลี่ยงมันบนขอบใต้ของทะเลจีนใต้และใกล้กับหนึ่งในทะเลหนา
บังกา เบลีตุง อินโดนีเซีย
บังกา-เบลีตุง เป็นหนึ่งในจังหวัดอินโดนีเซีย. รวมสองเกาะใหญ่ Bangka และ Belitung และคนเล็กๆซึ่งนอนทิศตะวันออกของเกาะสุมาตราตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด เกาะสุมาตรา. บังกา-เบลีตุง (Babel) จังหวัดเกาะคือ 31 จังหวัดในอินโดนีเซียหนึ่งในจังหวัดใหม่ล่าสุด. บังกา-เบลีตุง รับจะได้รับการอนุมัติเป็นจังหวัดใหม่ในปี 2001 กันกับเกาะสุมาตรา. แจ้งความนั่นเป็นเพราะการต่อสู้คน. พื้นที่ที่เป็นเหมืองดีบุกมากในขณะนี้แล้วเพื่อการเข้าถึงระยะใหม่ในชีวิต ของ. มัน provisioned กับสวยงามของธรรมชาติและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมขั้น บังกา-เบลีตุง เพื่ออนาคตที่ดีกว่า
จังหวัดลัมปุง อินโดนีเซีย
ตั้งอยู่ที่ปลายสุดของทิศใต้ของเกาะสุมาตราจะมองข้ามมากกว่า flown โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่. ในอดีตนั้นเป็นที่รู้จักดีสำหรับผ้า tapi มหัศจรรย์ 'ของ' บางด้ายทองใช้จริงและพริกมัน. แต่วันนี้เป็นที่ตั้งโครงการสังสารวัฏมักใหญ่, เกษตรกร resettling จากเกินบรรจุ Java. มันนี่มีภูเขาไฟสงวนสัตว์ป่า, เกี่ยวกับหินใหญ่ยังคงอยู่และชายฝั่งที่ยอดเยี่ยมของลึกอ่าวตัดและชายหาด วิเศษ. เมืองหลวงคือดาร์ ลัมปุง, ประกอบด้วยเมืองคู่ที่ Teluk Betung และ Tanjung Karang. วิธี Kambas Nature Reserve เป็นพื้นที่ฮา 130,000 ของบึงและป่าที่ลุ่มกับช้างป่า, สมเสร็จและสัตว์อื่นๆ
กรุงจาการ์ต้า อินโดนีเซีย
จาการ์ต้าเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐอินโดนีเซียประเทศประกอบด้วยกว่า 13,000 เกาะมีประชากรกว่า 180 ล้าน. ประกอบด้วยมากกว่า 300 กลุ่มชาติพันธุ์ที่พูด 200 ภาษาที่แตกต่างกันประชากรอินโดนีเซียแสดงเครื่องหมายความหลากหลายในวัฒนธรรม ภาษา, มันและประเพณีศาสนา. เป็นทุนเมืองจาการ์ต้าเป็นหม้อละลายผู้แทนจากแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์เหล่าน
จังหวัดบันเตน อินโดนีเซีย
บันเตนเป็นจังหวัดหนึ่งของอินโดนีเซียตั้งอยู่ที่ปลายตะวันตกของเกาะชวา บันเตนมีพื้นที่ 9,160.7 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 9,083,114 จังหวัดบันเตนก่อตั้งขึ้นในตุลาคม พ.ศ. 2543 โดยแยกออกจากจังหวัดชวาตะวันตก มีเมืองหลวงคือเซรัง บันเตนเป็นที่รู้จักเป็นพื้นที่ที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เดิมบันเตนเป็นท่าเรือที่เรือค้าจากภูมิภาคต่างๆที่ผู้เข้าชมเป็นอาหรับจีนและร้านค้ายุโรปได้นักธุรกิจปกติในภูมิภาคในปี 1,330 คนได้รับรู้สภาวะเทเวศร์ ในปีต่อไปนี้เป็นพื้นที่ราบโดยราชอาณาจักรมัชปาหิต ในช่วงเวลาที่สองปกครองร่วมกันอย่างสงบสุขพื้นที่ของหมู่เกาะอินโดนีเซีย
ชวาตะวันตก อินโดนีเซีย
จังหวัดนี้มีวัฒนธรรมเฉพาะของตนเองและภาษาทั้งเรียกซุนดาที่จะใช้ในการเรียก ชาว. อาณาจักรโบราณของ Tarumanegara, Pajajaran, Banten และ Cirebon จะทำให้การศึกษาที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนของโบราณคดี. Cirebon ตั้งอยู่บนชายแดนระหว่างตะวันตกและ Central Java ที่มีวัฒนธรรมผสมที่เกิดจากโบราณ Cirebon และก๊ก Banten ทำให้ประเพณีที่คล้ายกันและ dialects ของทั้งสองคนแต่ Banten ตั้งอยู่ที่ปลายสุดฝั่งตะวันตกของจังหวัด
ย็อกยาการ์ต้า อินโดนีเซีย
จังหวัดนี้เป็นหนึ่งในพื้นที่ประชากรหนาแน่นที่สุดของอินโดนีเซีย. เมืองมาเป็นกำลังใน 1,755 หลังจากแบ่ง Mataram เข้า Sultanates ของย็อกยาการ์ตาและ Surakarta (โซโล). ระนาด, คลาสสิคและร่วมสมัย dances ชวา, wayang kulit หุ่นหนัง (), โรงละครและการแสดงออกอื่นๆของศิลปะแบบดั้งเดิมจะให้เคลิบเคลิ้มผู้เข้าชม. Craftsmen Local Excel ในศิลปะ batiks เช่นเงินและงานหนัง. ถัดจากดั้งเดิมศิลปะร่วมสมัยพบดินอุดมสมบูรณ์ในวัฒนธรรมของสังคม
ชวาตะวันออก อินโดนีเซีย
ชวาตะวันออก เป็นหนึ่งในจังหวัดอินโดนีเซีย. มันจะอยู่ในส่วนตะวันออกของเกาะชวาและยังมี Madura และหมู่เกาะ Bawean. เป็นรัฐในเพื่อนบ้านตะวันตกของบาหลี, ข้ามช่องแคบเล็กๆของบาหลี. ตะวันออกของเกาะชวามีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวจากเว็บไซต์วัดเพื่อ ชมวิวชายหาดทรายเป็นน้ำทะเลสูง-ทะเลสาบภูเขาไฟสวนทางทะเลและสงวนสัตว์ป่า. ทิวทัศน์ภูเขาอันงดงามรวมปล่องภูเขาไฟและทะเลทรายที่ Mount Bromo, ภูเขากำมะถัน "Welirang และติดต่อที่ราบสูงหยาบ
เกาะบาหลี อินโดนีเซีย
เกาะบาหลี ได้รับการขนานนามว่า “อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย” อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะชวา บาหลีเป็นเกาะเล็กๆ ที่มีความยาวจากหัวเกาะถึงท้ายเกาะประมาณ 150 กิโลเมตร อยู่ติดกับเกาะชวา มีประชากรประมาณ 3 ล้านคน บาหลีได้ ฉายาว่า เกาะมรกต เพราะมีต้นไม้เขียวขจีไปทั้งเกาะ เนื่องจากได้รับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไว้ดีเยี่ยม มีกฏหมายไม่ให้ปลูกสิ่งก่อสร้าง ที่เป็นสิ่งแปลกปลอมจากธรรมชาติ โดยอาคารที่สร้างจะสูงกว่า 15 เมตรไม่ได้
นูซาเต็งการาตะวันตก อินโดนีเซีย
Wallace Line, ชื่อหลังจากที่นักธรรมชาติวิทยาในศตวรรษที่ 19, อัลเฟรดรัสเซล Wallace เครื่องหมายจุดเปลี่ยนระหว่างพืชและสัตว์ของตะวันตกและตะวันออกของ อินโดนีเซียและทำหน้าที่เป็นเขตตะวันตกของ นูซาเต็งการาตะวันตก ซึ่งรวมถึงเกาะลอมบ็อคและ Sumbawa. ลอมบ็อกเห็นที่แตกต่างกันไปเพื่อนบ้านใกล้มันบาหลี. ตอนเหนือของเกาะเป็นภูเขาและเขียวชอุ่มด้วยต้นไม้สูง shrubs. ใต้ในอีกเป็นแห้งแล้งและปกคลุมด้วย savannas. Mammals Asian ใหญ่จะ absents และเปลี่ยนแทนโดยจำนวนมาก marsupials, lizards, cockatoos และ parrots. แตกต่างจะขึ้นเด่นชัดเป็นหนึ่งย้ายไปทางตะวันออกฤดูกาลที่แห้งจะนานมากขึ้น และแผ่นดินจะแห้งและ bush เหมือนและเพื่อให้ข้าวโพดในพื้นที่หลายสาคูเป็นอาหารหลักแทนข้าว
นูซาเต็งการาตะวันออก อินโดนีเซีย
นูซาเต็งการาตะวันออก เกาะมีรูปด้วยพลังและแรงของโซ่ใหญ่ของภูเขาและภูเขาไฟที่เริ่มจากภาคเหนือ ของเกาะสุมาตราและเหยียดตะวันออกข้าม Java. จังหวัดประกอบด้วยกว่า 550 เกาะแต่เป็น dominated โดยสามเกาะหลักของ Flores, Sumba และติมอร์. ครองตำแหน่งพิเศษที่ทางแยกของออสเตรเลียและเอเชีย ridges น้ำที่ระบุว่าโดย Wallace Line เป็นที่หนึ่งของโลกมากที่สุดและแปลกพลวัตสภาพแวดล้อมทางทะเลกับเกือบชนิดของ ปะการังและปลาเขตร้อนทุกแทน. ภูมิแห้งแล้งของตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ Nusa Tenggara เป็นผลของการร้อนลมเป่าแห้งจากทวีปออสเตรเลีย. ในความเป็นจริงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลมากไม่หยาดฝนต่ำที่สุดในช่วงปี
กาลีมันตันตะวันตก อินโดนีเซีย
กาลิมันตันตะวันตกประเทศอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการจัดการอาคาร ในการเข้าถึงความทะเยอทะยานสำหรับเขย่าการเจริญของมันสาธารณะ. ภูมิภาคนี้แฉทางเหนือตรงไปทางทิศใต้ตามแนวยาวกว่า 600 กิโลเมตรและประมาณ 850 กิโลเมตรจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก, แป้นภูมิภาค 146,807 km (7,53 เปอร์เซ็นต์ของอินโดนีเซียกว้างหรือ 1,13 เกาะชวากว้าง) และเป็นที่สี่ widest จังหวัดหลังจากที่ Irian, กาลิมันตันตะวันออกและภาคกลางกาลิมันตัน
กาลีมันตันกลาง อินโดนีเซีย
เป็นจังหวัดใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียมีพื้นที่ทั้งหมด 153,564 km2 หรือหนึ่งในสามจากทั้งหมดเกาะกาลิมันตันหรือเท่ากับ Java และ Madura Island. ส่วนใหญ่จะเป็นป่า (80%) swamps แม่น้ำและพื้นที่การเกษตร. พื้นที่ภาคเหนือเป็นภูเขาและยากจะเข้าถึง. พื้นที่ส่วนกลางหนาแน่นและอุดมสมบูรณ์ป่าเขตร้อนที่ผลิตสินค้าที่มีคุณค่า เช่นหวายชันและป่าที่ดีที่สุด. พื้นที่ทางใต้จะเป็นหนองและมีแม่น้ำหลาย. รอยต่อของจังหวัดน
กาลีมันตันตะวันออก อินโดนีเซีย
กาลิมันตันตะวันออกเป็นจังหวัด widest อินโดนีเซียพื้นที่ทั่วไปประมาณ 245237,80 Km2 หรือประมาณหนึ่งจุดครึ่งของเกาะชวาและ Madura หรือ 11% จากอินโดนีเซียทั้งหมดทั่วภูมิภาค. นี้ abuts จังหวัดที่ตรงกับรัฐใกล้เคียงที่เป็น Sabah และ Serawak มาเลเซียตะวันออก
กาลิมันตันตะวันออก Resident ในปี 2004 จำนวนผู้ชายที่ 2.750.369 ในปี 2005 ชาวกาลิมันตันตะวันออกเป็นที่คาดการณ์ไว้จำนวนเงินที่ 2,8 ล้านคน. คือเมื่อเทียบกับพื้นที่ทั่วจังหวัดกาลิมันตันตะวันออกมีความหนาแน่นต่ำที่ มีความหมายเกี่ยวกับ 11,22 ชายต่อ Km2
กาลีมันตันใต้ อินโดนีเซีย
จังหวัดกาลิมันตันใต้อยู่ในเกาะกาลิมันตัน. กาลิมันตันใต้เป็นจังหวัดของอินโดนีเซีย. มันเป็นหนึ่งในสี่ของอินโดนีเซียในจังหวัดกาลิมันตัน - ส่วนอินโดนีเซียของเกาะของเกาะบอนิโอ. เมืองหลวงจังหวัดคือ Banjarmasin. จังหวัดมีประชากร 2.97 million (2000 สำมะโนประชากร).
มี 11 regencies ในกาลิมันตันใต้: Banjar, Tanah Bumbu, Kotabaru, Tanah Laut, Kuala Barito, Tapin, Hulu Sungai รี, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan และ Tabalong เป็น. จังหวัดนี้มีเมืองบริหาร Banjarbaru
ซูลาเวซีตะวันตก อินโดนีเซีย
ซูลาเวซีตะวันตก หรือ Sulawesi Barat (แบบสั้น Sulbar) เป็นจังหวัดหนึ่งของอินโดนีเซียสร้างใน 2004. Sulawesi Barat หรือ ซูลาเวซีตะวันตก เป็นจังหวัดใหม่ขึ้นใน 5 ตุลาคม 2004. ขาดการเข้าถึงสถานที่บริการสาธารณะและการชะลอตัวมากในการพัฒนาในภูมิภาค กระตุ้นการสร้าง ซูลาเวซีตะวันตก. เมืองหลวงของ ซูลาเวซีตะวันตก เป็น Mamuju. ซูลาเวซีตะวันตก จัดตั้งโดยมากจังหวัด South Sulawesi. พื้นที่ ซูลาเวซีตะวันตก ใช้เพื่อเป็นภาคเหนือใต้ Sulawesi จังหวัด: Polewali Mandar, Mamasa, Majene, Mamuju ด่าน Mamuju Utara. พื้นที่ของจังหวัดมี 16,796.19 km2. เศรษฐกิจมันประกอบด้วยส่วนใหญ่ของเหมืองการเกษตรและประมง
ซูลาเวซีกลาง อินโดนีเซีย
ซูลาเวซีกลาง จังหวัดเป็นพื้นที่ที่สวยงามด้วยภูเขามันทะเลสาบและ dales ตกแต่งบริเวณนี้. สิ่งทั้งหมดจะเป็นอำนาจการท่องเที่ยวซึ่งจะกลายเป็นเสน่ห์สำหรับนักท่อง เที่ยวไปได้. เสน่ห์ของการท่องเที่ยวหลักใน ซูลาเวซีกลาง เป็นพื้นที่ละเว้นหินใหญ่ในยุคประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ใน Bada และ Besoa แต่ความงามของธรรมชาติและความเป็นกันเองของทรัพย์สินสาธารณะเป็นประโยชน์ สำหรับการขยายการท่องเที่ยวในบริเวณนี้. ซูลาเวซีกลาง เป็นหนึ่งในภูมิภาคในประเทศอินโดนีเซียที่มีความสมัครสมานกันระหว่าง beauties ธรรมชาติสมบัติทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนาน
โกรอนตาโล อินโดนีเซีย
เช่นเมืองเก่าใน โกรอนตาโล จังหวัดที่สร้าง 19 มีนาคม 1728 (เทศบาล, 20 Mays 1,960) แต้ 64,79 ฮาและ 0 - m ทะเล 500 ระดับอุณหภูมิ 250 C, ทำให้เมืองนี้เป็นสถานที่สำคัญใน Tomini Bay กับ Manado กับมัน Bunaken เกาะเหนือและ Palu กับ Togian Island ในด้านใต้ที่ตั้งของเมืองจำนวน 200 คนที่อาศัยอยู่ที่ 85% เป็นมุสลิมตามวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์. โกรอนตาโล เรียก "วัฒนธรรม City" ซึ่งสามารถมองเห็นถึงประเพณีต่างๆที่เต้นรำเพลงและตำนานมัน. คนกันเองใช้ภาษา Gorontalo และอินโดนีเซียในพวกเขาเป็นอาจิณก็มีชื่อเสียงด้วยของที่ระลึก "Krawang เย็บปักถักร้อย"
ซุลาเวซีเหนือ อินโดนีเซีย
ภูเขาไฟภูเขามีอิทธิพลต่อภาวะเจริญพันธุ์พื้นเป็นเมืองหลวงหลักเศรษฐกิจจาก จังหวัด. บริเวณนี้เป็นที่ดินการเกษตรต้นไม้ที่ chockablock เช่น; ปาล์มมะพร้าวกานพลูและลูกจันทน์เทศ. Manado, ซูลาเวซีเหนือ เมืองหลวงเป็นเมืองที่พลุกพล่านจริงๆ. แฉที่ลุ่ม, ปาล์มเขารอบอ่าวกว้างที่ encircled ด้วยพืชเมืองร้อนอุดม. จะเดินทางไปหาดใต้ Manado ไปชายหาด Tasik Ria และ Tanawanko แล้วออกจากสนามผ่าน Taratara เพื่อที่ราบสูงเมือง Tomohon. มีชื่อเสียงเป็น "Town Interest", Tomohon ระหว่างสองภูเขาไฟ Lokon และ Mahawu. บริเวณยอดเขามีผลผลิตผลไม้ผักและดอกไม้ line ซึ่งกว้างเช่นดอกไม้สังข์, Bougainville, กมล, flower gladiola, ดอกไม้ angelic และ chrysene. เขา Inspirasi สวยงามให้ดูเมืองที่มีภูเขาเป็นพื้นหลัง. สองไต่ชั่วโมงจาก Kaskasan จะอยู่ในที่สวยงามบนภูเขา
ซูลาเวซีใต้ อินโดนีเซีย
จังหวัดซูลาเวซีใต้ ประกอบด้วยคาบสมุทร southwestern แคบของกล้วยไม้เกาะรูป-ซึ่งเป็นภูเขาหลัก. Bugis เดินเรือเด่นปลายภาคใต้ในขณะที่ภาคเหนือของ ซูลาเวซีใต้ เป็นที่อาศัยอยู่โดย Torajas ที่คู่แข่งวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของบาหลี. ยังได้ชื่อว่าเป็นมรดกทางเดินเรือและ schooners Pinisi มาหลายร้อยปี Bugis มีหนึ่งวันปัจจุบันของ fleets แล่นเรือใบสุดท้ายในโลก
เรือ Bugis มี sailed ถึงชายหาดออสเตรเลียได้ออกหลังภาพวาดเรือของพวกเขาในหินที่มีคำที่ถูกนำไป รวมในภาษาชาวพื้นเมืองของทางตอนเหนือของออสเตรเลีย. ตั้งอยู่บนสี่แยกของดีเดินทางทะเลเส้นทางเมืองหลวงและพอร์ตซื้อขายหัวหน้า ของ Ujung Pandang มันจนถึงปัจจุบันประตูสู่ตะวันออกอินโดนีเซีย
ซูลาเวซีตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเซีย
เดิมเรียกว่า Celebes, ซลาเวซี เป็นหนึ่งในหมู่เกาะรูปเอกลักษณ์ที่สุดของโลก. ก็มักเรียกว่า "ออรูป Island". ประวัติศาสตร์, Sultans ปกครองแผ่นดินนี้และในพื้นที่เป็นไปตาม regents. วันนี้ Sulawesi แบ่งเป็นสี่จังหวัดหนึ่งของพวกเขาเป็นตะวันออกเฉียงใต้ ซลาเวซี ครอบคลุมขาลดตะวันออกของเกาะที่สวยงามนี้
ตะวันออกเฉียงใต้ซลาเวซี เป็นจังหวัดอินโดนีเซียใน เกาะซลาเวซี เมืองหลวงของจังหวัดคือ Kendari บนชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทร
นูซาเต็งการาตะวันออก อินโดนีเซีย
นูซาเต็งการาตะวันออก เกาะมีรูปด้วยพลังและแรงของโซ่ใหญ่ของภูเขาและภูเขาไฟที่เริ่มจากภาคเหนือ ของเกาะสุมาตราและเหยียดตะวันออกข้าม Java. จังหวัดประกอบด้วยกว่า 550 เกาะแต่เป็น dominated โดยสามเกาะหลักของ Flores, Sumba และติมอร์. ครองตำแหน่งพิเศษที่ทางแยกของออสเตรเลียและเอเชีย ridges น้ำที่ระบุว่าโดย Wallace Line เป็นที่หนึ่งของโลกมากที่สุดและแปลกพลวัตสภาพแวดล้อมทางทะเลกับเกือบชนิดของ ปะการังและปลาเขตร้อนทุกแทน. ภูมิแห้งแล้งของตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ Nusa Tenggara เป็นผลของการร้อนลมเป่าแห้งจากทวีปออสเตรเลีย. ในความเป็นจริงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลมากไม่หยาดฝนต่ำที่สุดในช่วงปี
มาลุกุ อินโดนีเซีย
มาลุกุ (Moluccas) พื้นที่ของอินโดนีเซียชื่อเดิมเป็นเครื่องเทศเกาะเป็นครั้งแหล่ง cloves และลูกจันทน์เทศ, เครื่องเทศหอมมูลค่าสูงสำหรับความสามารถป้องกันพวกเขาและใช้ยาก่อนคนที่ เรียนรู้วิธีการเพาะปลูกพืชในส่วนอื่นๆของโลก. มาลุกุ เป็นกลุ่มของประมาณหนึ่ง thousand เกาะรวม 74,504 ตารางกิโลเมตรให้ก่อนส่วนหนึ่งของหมู่เกาะมาเลย์ในตะวันออกอินโดนีเซียใกล้ นิวกินี. พื้นที่แบ่งเป็นสองจังหวัด มาลุกุ กับทุนใน Ambon และ North มาลุกุ (2002 ประชากรประมาณ 913,000) ด้วยทุนใน Ternate; เกาะสำคัญอื่นๆในกลุ่มรวม Halmahera, Seram และ Buru
ประมาณ 1,000 เกาะมันสนับสนุนประชากรน้อยกว่า 1.7 ล้านคน
มาลุกุเหนือ อินโดนีเซีย
มาลุกุเหนือ เป็นจังหวัดของอินโดนีเซีย. มันครอบคลุมตอนเหนือของเกาะ มาลุกุ ซึ่งแบ่งระหว่างมันและ มาลุกุ Province. มาลุกุ จังหวัดใช้ครอบคลุมทั้งกลุ่ม. วางแผนจังหวัดเป็น Sofifi ใน Halmahera แต่เมืองหลวงปัจจุบันและประชากรที่ใหญ่ที่สุดคือ Ternate Island. ดังนั้นเมืองหลวงของ มาลุกุเหนือ เป็น Ternate.
ในศตวรรษที่สิบหกและเจ็ดสิบที่เกาะของ มาลุกุเหนือ เป็นต้นฉบับ "หมู่เกาะเครื่องเทศ". ในขณะที่พื้นที่เป็นแหล่งเดียวของ cloves. ดัตช์, โปรตุเกส, สเปน, และก๊กท้องถิ่นรวม Ternate และ Tidore ต่อสู้กันเพื่อควบคุมการค้ามีกำไรในเครื่องเทศเหล่านี้. ต้นไม้ลูกจันทน์เทศมีตั้งแต่การขนส่งและ replanted ทั่วโลกและความต้องการลูกจันทน์เทศจากเกาะเครื่องเทศเดิมได้หยุด, ช่วยลดความสำคัญระหว่างประเทศของ มาลุกุเหนือ
อีเรียนจายาตะวันตก อินโดนีเซีย
อีเรียนจายาตะวันตก เป็นเกาะเขตร้อนที่มีป่าฝนในยุคแรกแม่น้ำที่มีประสิทธิภาพชายหาดสวยงาม ทะเลสาบและภูเขา. ภูเขาสูงสุดคือ Mount Jayawijaya กับ snowcaps ครอบคลุมมัน 5,000 เมตร-peaks สูง. โลหะพื้นที่ยังอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงปลาไม้และมีค่า. คนเหล่านี้แต่เดิมได้กลายเป็นที่มาของความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกลางและท้อง ถิ่น
อีเรียนจายาตะวันตก เป็นร้อนชื้นเกาะเพิ่มขึ้นจากทะเลด้วยบาง jungles เข้าใจยากที่สุดในโลกและยังมี snowcaps ครอบคลุม 5,000 เมตร - peaks High Mountain, สูงกว่าทะเลสาบน้ำแข็ง. อีเรียนจายาตะวันตก เป็นจังหวัดใหญ่และอยู่ทางตะวันออกสุดของอินโดนีเซียและครอบคลุมครึ่งตะวัน ตกของเกาะใหญ่อันดับสองของโลก
ปาปัว อินโดนีเซีย
ปาปัวเป็นหนึ่งในจังหวัดอินโดนีเซียประกอบด้วยส่วนใหญ่ของครึ่งตะวันตกของ เกาะนิวกินีและใกล้. จังหวัดปกคลุมเดิมครึ่งตะวันตกทั้งหมดนิวกินีแต่ในปี 2003 ส่วนตะวันตกของจังหวัดใน Bird's Head Peninsula, ได้ประกาศในจาการ์ต้าจังหวัดแยกชื่อ West Irian Jaya. ข้อความทางกฎหมายของแยกนี้ได้รับการโต้เถียง, ตามที่ปรากฏที่ขัดแย้งกับเงื่อนไขของสถานะการปกครองตนเองพิเศษรับการปาปัวใน 2,000 ปี. สถานะของจังหวัด West Irian Jaya ไม่แก้ไขยังเป็นของต้น 2,006
ปาปัวเป็นทางการอินโดนีเซียและยอมรับในระดับสากลชื่อจังหวัด
สถานที่ท่องเที่ยวอินโดนีเซีย
จาการ์ตา (Jakarta) หรือในอดีตชื่อ “ปัตตาเวีย” (Batavia) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะชวา มีพื้นที่ 650 ตารางกิโลเมตร ประชากร 10 ล้านคน เป็นศูนย์กลางทั้งด้านการปกครองและเศรษฐกิจของประเทศ มีสนามบินนานาชาติคือ Soekarno Hatta International Airport มีท่าเรือใหญ่ที่สุดของประเทศ คือ Tanjung Priok
สุราบายา (Surabaya) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ อยู่บนเกาะชวา ประชากรประมาณ 2.5 ล้านคน ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญคือ หินชอล์ก ทำให้จังหวัดนี้มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อีกทั้งยังมีหินอ่อน น้ำมัน และเกลือ มีสนามบินนานาชาติคือ Juanda Airport และท่าเรือ Tanjung Perak
ยอกยาการ์ตา (Yogyakarta) อยู่บนเกาะชวา เป็นศูนย์กลางทั้งด้านศิลปะ และวัฒนธรรม นอกจากนั้นยอกยาการ์ตา ยังเป็นที่ตั้งของบุโรพุทโธ (Borobudur) พุทธสถานที่มีชื่อเสียงและสำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ รวมถึงหมู่วิหารโบราณฮินดู คือ ปรามบานัน (Pram-banan)
ชวากลาง อินโดนีเซีย
ชวากลาง จังหวัดเป็นหนึ่งในอินโดนีเซียพื้นที่ท่องเที่ยวพักผ่อนในข้อเสนอทุกชนิดไม่ ว่าสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมหรือคนที่ทำคุณสมบัติ. ชวากลาง อยู่ตรงกลาง Java Island. มันเส้นขอบกับ West Java จังหวัดในฝั่งตะวันตกในขณะที่เส้นขอบส่วนตะวันออกกับ East Java Province. ในส่วนของด้านใต้ยังจังหวัดภาคพิเศษร์อยู่. ชวากลาง เป็นเกาะของวัฒนธรรมทางภูมิศาสตร์และตำบลที่สำคัญมากประวัติศาสตร์. มหาวิทยาลัย, โรงเรียนเต้นรำ, เครื่องปั้นดินเผา, หัตถกรรมสิ่งทอและการแกะสลัก, ให้กับพื้นที่เพาะอุดมและช้อปปิ้งที่น่าสนใจ. นี้ยังเป็นสถานที่ของวัดที่มีชื่อเสียงของชวา Borobudur. แต่ไม่ใช่คนเดียวที่จะปรากฏ; ที่ราบสูง Dieng และวัด Sukuh มีมูลค่าชม. ศิลปะยังมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางและ dramas
รวมโปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ข้อมูลทุกเรื่องบนเกาะหลีเป๊ะ
รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย
รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์
รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

- ของฝากเมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

- ถ้ำมรกต ตรัง

- เกาะกระดาน ตรัง

- เที่ยวทะเลตรัง

- เกาะไหง ตรัง

- ทัวร์เมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง กระบี่

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

- ร้านอาหารในตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะตะรุเตา

- ทัวร์ทะเลสตูล

- บริษัททัวร์ในหาดใหญ

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์กระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ เกาะลังกาว

- ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์ลังกาวี ทัวร์ทะเลแหวก สตูล ทัวร์ล่องแก่งชมธรรมชาติ มะนัง
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน (ไปเช้าวันแรก - กลับค่ำวันที่สอง)
ทัวร์เกาะลังกาวีวันเดย์ (ไปเช่า กลับเย็น )

 

 

 

 

 

 

บริการนำเที่ยวโดย เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร.075 502 938 / 085 384 0228 / 081 415 5955